pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2002, Cilt 18, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 019-022
İNEK MASTİTİSLERİNDEN İZOLE EDİLEN KOAGULAZ POZİTİF STAFİLOKOK SUŞLARININ PENİSİLİN DİRENCİ VE BAZI ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARI
Uçkun Sait Uçan1, Emine Asian2
1Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kampus, KONYA
2Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölumü, Kampüs, KONYA
Anahtar Sözcükler: Antibiyotik Direnci, Beta Laktamaz, Mastitis, Stafilokok, inek
Görüntülenme Sayısı:1991 - İndirilme Sayısı: 1307

Bu çalışmada Konya Bölgesinde mastitisli İnek sütlerinden izole edilen 81 koagulaz pozitrf Stafilokok suçunun koagulaz aktivitesi. [3-faktamaz üretimi ve bazı antibiyotiklere duyarlılıkları incelendi. Tüm Stafilokok suçlarının 51'İ (%63) |1-laktamaz pozitif bulundu. Suçların 75'i (%92.6) S.aureus, 6'sı (%7.4) S.intermedius olarak idenlifiye edildi. S.aureus suçlarının 49'u (%65.3) ve S.intermedius suçlarının 2'si (%33.3) (i-laktamaz pozitifti. Koagulaz pozitif suçların tümü aynı zamanda [İ-laktamaz pozitifti. S.aureus suçlarından 8'i (%10.6) ve S.intermedius suçlarından 4'ü (%66.7) tüm antibiyotiklere duyarlı bulundu. Çalışmada 1 tane metisilin dirençli S.aureus tespit edildi. Tüm suşlar dikkate alındığında, en duyarlı bulunan antibiyotiğin danofloksasin (%100) olduğu ve duyarlılıklarına göre ampisilin+sulbaktam ile metisilin (%98.8), oksasilin ve amoksısılın+klavulanik asit (%97.5), kloksasin (%96.3), amoksisllin (%22.2) ve penisilin G (%14.8) şeklinde sıralandığı belirlendi.