pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2002, Cilt 18, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 023-027
KONYA BÖLGESİNDE YETİŞTİRİLEN KAYA KEKLİKLERİNDE (ALLECTOR1S GRACEA) BAZI HEMATOLOJİK PARAMETRELER
Ercan Keskin1, Ramazan Çöl1, Tufan Keçeci1, Hüdai İpek2, Feyyaz Önder3
1Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, KONYA
2Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Fizyolojı Anabilim Dalı, URFA
3Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, KARS
Anahtar Sözcükler: Keklik-Allectoris Gracea, Hematolojik Parametreler, Eritrosit, Hemoglobin, Hematokrit, Lökosit
Görüntülenme Sayısı:2043 - İndirilme Sayısı: 1280

Bu araştırma Konya bölgesinde yetiştirilen kaya kekliklerinde bazı hematolojik parametrelerin belirlenmesi amacıyla yapıldı. Çalışmada materyal olarak farklı yaş ve cinsiyetlerde 80 sağlıklı keklik kullanıldı. Kan örneklen kalpten alındı. Araştırmada, ortalama alyuvar sayısı, hemoglobin miktar, hematokrit değer ve akyuvar sayısı erkek civcivlerde sırasıyla; 2.87x106 mm3. 10.15 g/dl. 34.23 %, 19.50x103 mm3 ve dişi civcivlerde sırasıyla; 2.49x106 mmJ 10.30 g/dl. 33.00 %. 19.25x103 mm3 olarak bulundu Aynı değerler erkek palazlarda sırasıyla; 2.15x10s mm3, 11,08 g/dl. 32.20 %, 20.00x103 ve dişi palazlarda sırasıyla; 2.04x106 mm3, 10.91 g/dl, 35.00 %. 23.83x103 mm3 olarak belirlenirken söz konusu parametreler erkek yetişkinlerde sırasıyla; 2.19x106 mm3. 11.72 g/dl, 36,20 %, 20.80x103 mm3 ve dişi yetişkinlerde sırasıyla 2.23x106 mm3, 10.57 g/dl, 34,00 %. 21.00x103 mm3 olarak bulundu. Genelde, erkek ve dişi keklikler arasında incelenen parametrelerin önemli bir farklılığı yoklu. Civcivlerin akyuvar sayısı. OAH ve OAHb ile yetişkinlerin lenfosit oranı palazlara göre daha düşük, civcivlerin alyuvar sayısı ise palazlara göre önemli olmak üzere diğer garplardan daha yükseldi Ayrıca, diğer gruplara göre yetişkinlerin bazofıl oranı daha yüksekken, palazların monosit oranları daha düşük düzeylerdeydi. Sonuç olarak. kekliklerde yaş farklılıklarının bazı hematolojik değerleri etkilediği ve elde edilen verilerin farklı yaşlardaki erkek ve dişi kekliklerin hematolojik parametreleri ile ilgili bazı temel değerleri ortaya koyması bakımından faydalı olabileceği kanaatine varıldı.