pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2002, Cilt 18, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 037-043
YÜKSEK SÜT VERİMLİ İNEKLERDE DOĞUM FELCİNİN PROFİLAKSİSİNDE YEME MAGNEZYUM SÜLFAT KATILMASININ ÖNEMİ
M. Ali Bostancı1, Mahmut Ok2
1Serbest Veteriner Hekim, Seydişehir, KONYA
2Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, İç Hastalıklar Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Doğum Felci, Profilaksi, Magnezyum Sülfat, Sütçü İnek
Görüntülenme Sayısı:1979 - İndirilme Sayısı: 1316

Bu çalışmanın amacı, gebeliğinin son ayında olan sığırların rasyonlarına magnezyum sülfat kalılmasıyla asit baz dengesi ile Ca++, P+ ve Mg++ metabolizmasının nasıl etkilendiğini belirleyip, bu maddenin doğum felcinin profılaksısindeki önemini ortaya koymaktır. Materyal olarak doğumuna 20 ve 30 gün kalan 18 sığır kullanıldı. Sığırlar 6' şartı 3 gruba ayrıldı. 1 grup kontrol grubu olarak değerlendin İd i. 2. gruptakilere doğumuna 20 gün kala. 3 gruptakilere ise doğumuna 30 gün kala hayvan başına 126 gr Mg SO4 günlük yemlerine ilave edildi. Aynı örnekleme zamanlarında gruplar arasında plazma HCO3- seviyesi 1. gruba göre, 3, gıupta 4 ve 6. örnekleme zamanlarında önemli (p<0.05) düzeyde farklıydı, BE seviyesi. 1, gruba göre hem 2. grupta hem de 3. grupta 3„ 4„ 5., 6. ve doğum sonrası örnekleme zamanlarında önemli (p<0.05) düzeyde azalma gösterdi. Plazma ICa++düzeyinde 1, grup ile 2. grup arasında 5. ve 6. örnekleme zamanlarında. 1. grup ile 3, grup arasında ise 3.. 4., 5. ve 6. örnekleme zamanlarında (p<0.05. p<0.05) farklılık tespit edildi. Serum total Ca++ düzeyinde 1. grup ile 2. grup arasında 5., 6. ve doğumdan sonraki örnekleme zamanlannda, 1. grup ile 3. grup arasında ise 4 ,5., 6, ve doğumdan sonraki örnekleme zamanlarında kayda değer (p<0,05. p<0.05) farklılık gözlendi. Serum P+ düzeyinde 1 grup ile 3. grup arasında 5. ve 6. örnekleme zamanlarında. K+ düzeyinde ise 1. grup ile 3. grup arasında 6. ve doğumdan sonraki örnekleme zamanlarında önemli (p<0.05) azalma belirlendi. Gebeliğin son dönemindeki hayvanların rasyonlarına katılan magnezyum sülfat'ın kan TCa++ ve ICa++ seviyelerini önemli oranda artırdığı ortaya kondu. Doğum felcinin önlenmesinde gebeliğin son ayında rasyonlara katılan magnezyum sütlat'ın önemli katkılarının olabileceği kanısına varıldı.