pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2002, Cilt 18, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 045-050
TÜRKİYE'DE VETERİNER İLÂÇ SANAYİİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ
Rahşan Öztürk
Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı, KAYSERİ
Anahtar Sözcükler: İlâç Sanayii Tarihi, Tıp ve Bilim Tarihi, Veteriner Hekimliği Tarihi, Veteriner İlâçları, Veteriner İlâç Sanayii
Görüntülenme Sayısı:1942 - İndirilme Sayısı: 1674

Veteriner hekimliğinde ilâç uygulamalarının, hayvanın evciltilmesi ile başladığı kabul edilmekledir. Türkiye'de her ne kadar 1842 yılında açılan ilk Velenner Okulu ile modem anlamda ilâç kullanımı başlamış ise de Osmanlı döneminde sanayii nitelikli bir girişim gerçekleştirilememiştir. Veteriner ilâç sanayiin temelleri 1950'li yıllarda endüstriyel anlamda ilâç üretimine geçilmesi ite atılmıştır. Çalışma, konuyla ilgili inceleme ve araşlırmalara kaynak oluşturmak amacı ile hazırlanmıştır. İlk elden belge temim ve analize dayalı tarihsel metodoloji yanında; alan araştırması da uygulanmıştır. Türkiye'de veteriner ilaç sanayiin, AB direktifleri çerçevesinde yapılacak düzenlemelerle Batıdaki örneklerine benzer bir nitelik kazanarak eksikliklerin hızla giderilebileceği ileri sürülebilir.