pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2002, Cilt 18, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 087-098
KÖPEKLERDE DENEYSEL OLUŞTURULAN DEĞİŞİK TİP İNTESTİNAL STRANGÜLASYON OBSTRÜKSİYONLARINDA DİMETİLSÜLFOKSİT(DMSO)'İN KORUYUCU ETKİSİNİN KLİNİK, LABORATUVAR ve HİSTOPATOLOJİK OLARAK ARAŞTIRILMASI
Cengiz Ceylan1, Yılmaz Koç2
1Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, ŞANLIURFA
2Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Intestinal Strangülasyon Obstrüksiyon, Dimetilsülfoksit, Köpek
Görüntülenme Sayısı:1842 - İndirilme Sayısı: 1194

Bu araştırma. Köpeklerde deneysel oluşturulan iki tip intestinal strangülasyon obstıüksiyon sonucu oluşan işemi-reperfuzyon hasarında: bir hidroksil radikali lemizleyicMoplayıcı ajan olan dimetilsülfoksit (DMSO)'in koruyucu etkisinin belirlenmesi amacıyla yapıldı. Çalışma materyalini 24 adet köpek oluşturdu. Köpekler kendi aralarında 6'şartı 4 gruba ayrıldı Grup I ve ll'dekı köpeklerde 1 saaı işemi ve 1 saat reperfüzyon gerçekleştirildi ve tedavi amacıyla reperlüzyonun başlangıcında grup l'e % 0 9'luk NaCI 5 mi/kg dozunda, grup ll'ye de 1 g/kg dozunda DMSO'nun % 20'lik solüsyonu ıv uygulandı, Grup III ve IV'leki köpeklerde 24 saat işemi ve 1 saat reperfüzyon gerçekleştirildi ve tedavi amacıyla reperlüzyonun başlangıcında grup lll'e % 0.9'luk NaCI 5 rnl/kg dozunda, grup IV'e de 1 g/kg dozunda DMSO'nun % 20'lik solüsyonu iv uygulandı Grup I ve ll'de aperfüzyon oluşturmak amacıyla distal jejunum segmentini besleyen arteria ve vena jejunales'e Bul-dog klempleri yerleştirildi. Grup III ve IV'le hıpoperfüzyon oluşturmak amacıyla aynı damarlara kan akımını tahmini olarak % 50 oranında gerileten ligatürler uygulandı Bütün gruplardakı köpeklerde klemp ve ligatür uygulanan damarların beslediği 20-30 cm'lik bağırsak seğmenimde lüminal oklüzyon oluşturmak amacıyla hem proksimale hem de disiale penroz lastik drenlerle lıgatûrfer uygulandı. Bütün gruplardakı köpeklerden laboratuvar analizleri için: anesteziden hemen sonra, (pre-işemı), intestinal strangülasyon obstrüksiyonu oluşturduktan sonra (işemi) ve uygulanan tüm ligatürler kaldınldıktan ve belirtilen ilaçlar uygulandıktan sonra (reperfüzyon), kan, periton sıvısı ve bağırsak biyopsi örnekleri toplandı. Kan örneklerinde: eritrosit sayısı, hematokrit değer. Irombosit sayısı, akyuvar sayısı hemoglobin miktar» pH. PCO2, PO2. HOC3-, baz fazlalığı (BE). O; saturasyonu, Na+. K*, Ca+2 ve gliko2 miktan belirlendi. Periton sıvısında laktik asit seviyesi belirlendi. Bağırsak biyopsisi örneklerinde de Chiu'nun standart skalasına göre intestinal mukozal hasar belirlendi. Işemiden sonra tedavi amacıyla kullanılan DMSO, değerlendirilmeye alınan; pH, PCO2, PO2, 02 saturasyonu ve periton sıvısı laktik asit seviyesinde kontrole göre (NaCI) istatistik! olarak önemli (P<0.05) olan düzelmeler sağlamıştır. Sonuç olarak köpeklerde oluşturulan iki tip ınlestınal strangülasyon obstrüksiyonu sonucu oluşan işemi-reperfüzyon hasaıında DMSO'nun kısmi düzelmeler sağlamakla beraber işemi-reperfüzyon hasarında tedavi amacıyla tek başına kullanılmasının yeterli olamayacağı düşüncesine varıldı.