pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2002, Cilt 18, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 093-097
TAVŞANLARDA DENEYSEL HİPERKALEMİDE SALBUTAMOL'ÜN SERUM POTASYUM DÜZEYİ VE ELEKTROKARDİYOGRAFİ PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİLERİ
Ramazan Bal1, Ramazan Durgut2, Sefa Çelik3
1Musıafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, HATAY
2Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, HATAY
3Mustala Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, HATAY
Anahtar Sözcükler: Hiperkalemi, Salbutamol, Elektrokardiyografi, Tavşan
Görüntülenme Sayısı:1692 - İndirilme Sayısı: 1017

Bu çalışmada materyal olarak 12 Yeni Zelanda tavşanı kullanıldı. Hayvanlar pozitif konlrol (n=6) ve salbutamol grubu (n=6) olmak üzere ikiye aynldı. Deneysel hiperkalemi oluşturmak için tavşanlara 300 mM konsantrasyondaki KCI çözeltisi (izotonik NaCI içensinde) 0.5 ml/kg/dk hızda 15 dakika süre ile v. auricularis'den infüzyon şeklinde verildi. Salbutamol grubu tavşanlara mililitresinde 6 pg salbulamol içeren izotonik şalin solüsyonu, 0.35 ml/kg/dk dozunda 30 dakika süre ile infüze edildi. Pozitif konlrol grubu tavşanlara ise 15. dakikadan sonra sadece izotonik NaCI solüsyonu verildi. Tavşanlann EKG çekimleri ilk 45 dakikalık sürede her 3 dakikada, 45. dakikadan sonra ise sadece 60 ve 90. dakikalarda yapıldı. Her iki gruba ait tavşanların ilaç verilmeyen kulağın venasından 0, 15, 30. 60 ve 90. dakikalarda kan alındı ve serum Örneklerinde potasyum analizleri yapıldı. Tavşanların deney öncesi serum potasyum düzeyi yaklaşık olarak 3,9 mmol/L olarak bulundu. Potasyum infüzyonu ile bu değer 6.5 mmol/L'nin üzerine çıkartıldı. Salbutamol uygulamasıyla serum potasyum düzeylerinin deney öncesi değerlerine döndüğü ve potasyumun EKG'de meydana getirdiği değişikliklerin (P dalgasında düzleşme, QRS'te genişleme ve bradikardi) düzeldiği saptandı. Buna karşın pozitif kontrol grubunda ise serum potasyum düzeyindeki artışın devam ettiği ve EKG değişikliklerinin normal değerlere dönmediği belirlendi. Sonuç olarak, p2-agonisti olan sal-butamolün hiperkalemi olgulannda sağaltım amaçlı kullanılabileceği kanısına varıldı.