2001, Cilt 17, Sayı 4, Sayfa(lar) 049-054
DEĞİŞİK ŞEKİLLERDE ÜRETİLEN ŞEKER PANCARI POSASI SİLAJNIN KUZU VE SÜT İNEĞİ RASYONLARINDA KULLANILMA OLANAKLARI IV. SÜT VERİMİ VE KOMPOZİSYONU BAZI KAN VE RUMEN SIVISI PARAMETRELERİ
Suphi Deniz1, Şakir D. Tuncer2, Murat Demirel3, Nihat Denek4
1YYÜ. Veteriner Fakültesi, Hayvan Beslenme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, VAN
2A.Ü. Veteriner Fakültesi, Hayvan Beslenme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA
3YYÜ. Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, VAN
4HRÜ. Veteriner Fakültesi, Hayvan Beslenme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, ŞANLIURFA
Anahtar Sözcükler: Şeker pancarı posası ,silajı, yem tüketimi, süt verimi, süt kompozisyonu, rumen sıvısı ve kan parametreleri
Görüntülenme Sayısı:2229 - İndirilme Sayısı: 3041

Bu çalışmada, enerji bakımından zengin ve ucuz bir yem maddesi olan şeker pancarı pesası, buğday samanı içeren grupla silaja % 5 melas ve % 1 üre ( BSYŞPP), kuru ot içeren grupla ise % 5 melas içerecek şekilde (KOYŞPP), buğday samanı yada kuru ot ilavesiyle kuru maddesi % 20'ye yükseltilerek silolanmış ve bu silajlar mısır silajı ve çayır kuru otu ile birlikte süt ineği rasyonlarında kaba yem kaynağı olarak kullanılmıştır. Deneme 4x4 latın kare desenine göre cüzenlenmiştir. Gruplarda yem tuketımi , kuru madde esasına göre. silaj tüketen gruplarda benzer, çayır kuru otu tüketen grupla ise daha yüksek bulunmuştur (P<0.05). Grupların süt verimi, yağa göre düzeltilmiş süt verimi, kuru maddeye göre düzeltilm iş süt verimi ve sütün kompozisyonu benzer bulunmuştur. Yemlerneden 3 saat sonra hayvanlardan alınan rumen sıvısında pH değeri. gruplar arasında benzer bulunurken, NH3-N değeri BSYŞ PP silap tüketen grupta çayır kuru otu tükelen gruplan yüksek bulunmuşlur (P<0.05). Rumen sıvısında laktik asit ve propiyonik asit kon santrasyonları arasında farklılık belirlenmezken, asetik asit konsantrasyonu KOYŞPP silajı tüke ten grupta daha düşük bulunmuştur (P<0.05). Grupların serum total protein, glikoz, kalsiyum ve trigliserid düzeylerinde benzerlik, serum üre-N, fosfor ve kolesterol düzeyleri arasında farklılıklar belirlenmiştir (P<0.05). Bu çalışmada, yaş şeker pancarı posasının kuru madde düzeyin in % 20'ye yükseltilmesi ve melas ile desteklenmesi durumunda kaliteli bir silaj elde edildiği ve bu silajın besleyici değerinin, süt inekleri için mısır silajı ile eşdeğer kabul edilebileceği sonucuna varılmıştır.