pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2007, Cilt 23, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 075-083
ANKARA TAVŞANINDA A. ILIACA EXTERNA VE A.FEMORALIS'İN MAKROANATOMİSİ
Sadullah BAHAR, M. Orhun DAYAN, Durmuş BOLAT, Sadettin TIPIRDAMAZ
Selcuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Ankara tavşanı, A. iliaca externa. A. femoralis, Anatomi
Görüntülenme Sayısı:2189 - İndirilme Sayısı: 1604

Amaç: Ankara tavşanında arka bacağın vaskuler anatomisini ortaya çıkarmak ve bu sonuçları diğer hayvan türleri ile karşılaştırmaktır. Materyal ve metot: Erişkin 10 (5 erkek 5 dişi) adet tavşan kullanıldı. Vaskuler sistemi ortaya çıkarmak için renklendirilmiş latex enjeksiyon yapıldı. Bulgular: Ankara tavşanında a. iliaca externa art. lumbosacral düzeyinde a iliaca communis'den orijin aldığı, lig. inguinale düzeyinde truncus pudendoepigaslrıcus'u. trigonum femorale'de a profunda femoris'I verdikten sonra a femoralis adı İle seyrettiği gözlendi. Truncus pudendoepigastricus verdiği a epigastrica caudalis ve a. pudenda externa vasıtasıyla abdominal kasları ve bazı inguinal organların beslemesine katıldığı belirtendi. A. profunda lemons orijininden kısa bir seyir sonra a. circumfiexa femoris medialis adını aldığı, m. gracilis, m. adductor ve flexor kasların proximal yarımım vaskulariz ettiği görüldü. A. femoralis, trigonum femorale'de a. circumfiexa femoris lateralis'!, a. epigastrica caudalis superficial!s i ve a. caudalis femoris proximalis'i, femur'un ortası düzeyinde a. saphena ve a. caudaiis femoris medialis ! ve femur'un distal 1/3 u düzeyinde a. caudalis femoris distalıs'i verdikten sonra a. poplitea adıyla seyrettiği gözlendi. A. circumfiexa femoris lateralis'in, femur, m, quadriceps femoris, m. tensor fasciae latae ile kısmen de m. gluteus medius ve m. gluteus superficialis'in. a. epigastrica caudalis superficiatis'ln inguinal bölge deri ve subcutan dokuların vaskularizasyonuna katıldığı gözlendi. A. caudalis femoris proximalis'in m, gracilis, m, adductor longus ve m. adductor brevis'e ince birer dal verdiği, a. caudalis femoris medialis'ln m adductor magnus'un insertio ve m. semlmembranosus'un distal 1/3'ünü beslediği görüldü. A, caudalis femoris distalis'i, m. semitendinosus'un distal 1/3'ünü, m. biceps femoris ve m. abductor cruris caudalis in orta 2/3'ün. Ic. poplitel, m. gastrocnemius, m. flexor dlgitorum superficialis ve tendo calcanei communis'i vaskularize ettiği tespit edildi. Sonuç: Ankara tavşanında adı geçen damar ve dalların, orijin, seyir ve vaskularizasyon bölgelerinin Yeni Zelanda tavşanları ile çok yakın bir benzerlik İçinde olduğu gözlenmiştir Bu doğrultuda çalışılan bölge itibarıyla Yeni Zelanda tavşanları üzerinde yapılan tüm anjiolojik uygulamaların Ankara tavşanı üzerinde de yapılabileceği sonucuna vanlmıştır.