pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2001, Cilt 17, Sayı 3, Sayfa(lar) 031-036
SIĞIR ADENOVIRUS TİP 1, 2 ve 3 (BAV-1, 2 ve 3) ENFEKSİYONLARININ SEROEPİDEMİYOLOJİK OLARAK ARAŞTIRILMASI
Sibel Yavru, Atilla Şimşek, Oya Levent
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakiilıesi Viroloji Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: BAV-1, 2 ve 3, seroloji, nötralizasyon testi, multiple enfeksiyon, sığır
Görüntülenme Sayısı:2400 - İndirilme Sayısı: 1212

Bu çalışma, Türkiye'nin bazı bölgelerinde BAV-1, 2 ve 3 enfeksiyonlarının seroprevalansını tespit etmek amacıyla planlanmıştır, İç Anadolu (567 kan serumu). Akdeniz (145 kan serumu). Güneydoğu Anadolu (176 kan serumu) ve Doğu Anadolu (98 kan serumu) bölgelerinden toplam 986 adet sığırdan kan serumu toplanmış ve mik-ronötralizasyon testi (mNT) ile BAV-1, 2 ve 3'e karşı nötralizan antikor varlığı ve titresi yönünden araştırılmıştır. Mikron ötralizasy on testi ile yapılan serolojik kontroller sonunda toplam 986 sığır kan serumunun 263'ünde (%26.67) BAV-1'e, 197'sinde (%19.98) BAV-2'ye. 190'ında (%19.27) BAV-3'e karşı nötralizan antikor varlığı tespit edilmiştir. BAV-1, 2 ve 3 antikorları, İç Anadolu bölgesinden alınan 567 kan serumunun % 22.05'inde, %16.93'ünde, %19.40'ında, Akdeniz bölgesinden alınan 145 kan serumunun % 31.72'sinde, %21.38'inde, %17,24'ünde, Güneydoğu Anadolu bölgesinden alınan 176 kan serumunun % 31.25'inde, %24.43'ünde, % 20.45'inde, Doğu Anadolu bölgesinden alınan 98 kan serumunun % 37.76'sında, %27.55'inde. %19,39'unda gözlenmiştir. Ayrıca, mNT'i ile pozitif olduğu tespit edilen kan serumlarının SN 50 değerleri; BAV-1 için 1/14.1 - 1/1260. BAV-2 ve 3 için 1/14.1 - 1/1060 arasında olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada kan serumu alınan sığırların, % 35,90'ında virüsün sadece bir tipine, % 10.64'ünde virüsün iki tipine ve % 2.83'ünde de virüsün üç tipine karşı spesifik antikor varlığı tespit edilirken, % 50.60'ında testte kullanılan virus tiplerine karşı spesifik antikor varlığı belirlenememiştir.