pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2001, Cilt 17, Sayı 1, Sayfa(lar) 005-011
KULUÇKADAN ÇIKIŞTAN SONRA HİDROKORTİZON ASETAT VERİLEREK TİMEKTOMİ OLUŞTURULAN TAVUKLARIN BRONŞ İLİŞKİLİ LENFOİD DOKUSUNDA OLUŞAN HİSTOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER
Mustafa Sandıkçı1, İlhamı Çelik2
1ADÜ Veteriner Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabil im Dalı, AYDIN
2SÜ Veteriner Fakültesi Hitoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Bronchus associated lymphoid tissue, chicken, hydrocortisone acetate
Görüntülenme Sayısı:1657 - İndirilme Sayısı: 1122

Bu çalışmada, tavukların bronş ilişkili tenloid dokusunun (BALT} embriyona! gelişimi ve kuluçkadan çıkıştan sonra hıdrokortizon aselal (HCA) verilerek gerçekleştirilen tirnektominin, bu lentoid doku üzerindeki etkisi tşık mık-roskopik olarak incelendi Bu amaçla. S.Û. Veteriner Fakültesi Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü nden temin edilen, farklı yaşlarda 80 adet Avian ırkı tavuk embnyosu ve 200 adet aynt ırka ait 7 günlük civciv kullanıldı. Kontrol grubu ve hormonal Nmektomi gerçekleştirilen, deney grubu olarak eşit iki gruba ayrılan 7 günlük civcivler, hormonal tİ-moktominın BALT üzerine etkıleunı araştırmak için kullanılırken; embriyolar BALT'ın embriyonal gelişiminin belirlenmesi amacıyla kullanıldı Altı* 18 günler arasındaki embriyolarda, BALT'ın gelişimine rlişkın histolojik bulgu göz-lenmedı BALT m. jlk olarak, kuluçkadan çıkışın birinci gününden itibaren bronş epiteli altında lenfosit infiltrasyonlan halinde gelişmeye başladığı görüldü Kuluçkadan çıkıştan sonraki dönemde, deney grubundaki hayvanların BALT lo-lıkûllennde. HCA uygulamasının 4. ve 6 günlerinde kontrol grubu ile karşılaştırıldığında belirgin bir küçülme gözlendi HCA uygulamasından 3-15 hafta sonraki dönemler arasında, HCA uygulanan hayvanların BALT ünitelerinin daha cia küçüldükleri ve sayıca azaldıktan dikkati çekti Ayrıca bu lenfoıd dokunun zayıf inlıltrasyon alanları seklinde olduğu görüldü Genelde germinal merkezlerın(GC) oluşumunun bloke edildiği, şekillenen GC'Ierın ise oldukça küçük ve buradaki hücre sayısının oldukça az olduğu gözlendi HCA uygulamasını takibeden 17-25 haftalar arasında, BALT'ın histolojik yapısı kontrollerle benzer özellikler göstermekteydi.