2001, Cilt 17, Sayı 1, Sayfa(lar) 051-056
TAMPON ETKİLİ MADDE OLARAK KULLANILAN SODYUM BİKARBONAT ve MAGNEZYUM OKSİTİN İNEKLERDE SÜT VERİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ
Derya Umucalılar, Erdoğan Şeker
S.Ü. Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Sodyum bikarbonat, magnezyum oksit, süt ineği, süt venm parametreleri
Görüntülenme Sayısı:4178 - İndirilme Sayısı: 6283

Araştırmada kontrol grubunda 5. %1 NaHCO3 verilen grupta 5 ve %0.5 MgO verilen grupta 6 hayvan olmak üzere toplam 16 süt ineği kutlanılmıştır. Araştırma sonunda NaHC03 ilave edilen rasyonu tüketen gruptan elde edilen ortalama sut verimine ait değerin (22,60 kg/gün), kontrol (24.51 kg/gün) ve MgO (23.75 kg/gün) gruplarından daha düşük olduğu bulunmuştur (P>0.05). Ortalama kuru madde tüketimi 16.23 kg/gün, 13.52 kg/gün ve 13.65 kg/gün olarak gerçekleşmiş ve tampon etkili madde ilavesi sonucunda kuru madde tüketiminin önemli ölçüde düştüğü görülmüştür (P<0,05). Gruplardan elde edilen süt verimleri %3.5 ve %4'e göre düzeltildiğinde ıstalistikse! açıdan önemli bir farklılık bulunmamıştır. Araştırma süresince gruplardan elde edilen süt numunelerinde haftalık olarak belirlenen yağ, protein, laktoz, kül. kuru madde ve yağsız kuru madde değerleri arasında önemli (P>0.05) bir farklılığa rastlanmamıştır NaHC03'ın günlük süt protein ve laktoz verimini, tampon etkifi maddelerin her ikisinin günlük yağsız kuru madde verimi ile kuru madde tüketimim önemli ölçüde (P<0.05) azalttığı tespit edilmiştir. Tampon etkili maddeler her ne kadar rasyon maliyetinde artışa neden olmuşsa da yem tüketimini azalttıkları için 1 kg süt, süt yağı, süt proteini ve yağsız kuru maddenin daha az maliyetle efde edilmesine sebep olmuşlardır. Rasyon maliyetini arttırmalarına rağmen kuru madde tüketimini düşürdükleri için 1 kg süt, süt yağı. süt proteini ve yağsız kuru maddenin daha az maliyetle elde edilmesine sebep olmuşlardır. Tampon etkili madde olarak kullanılan MgO süt verim ve kompozisyonunun olumlu yönde etkilenmesi açısından NaHC03'dan daha etkili bulunmuştur. Bu nedonle tampon etkili maddelerin yüksek verimli süt ineklerinin beslenmesinde özellikle rasyonda kaliteli kaba yemin yetersiz olduğu durumlarda kullanılmasının yararlı olacağı sonucuna varılmıştır.