pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2001, Cilt 17, Sayı 1, Sayfa(lar) 097-105
KONYA İLİ SÜT SIĞIRCILIK İŞLETMELERİNDE KARLILIK ve VERİMLİLİK ANALİZLERİ İLE İŞLETMELERİN ÜRETİM ve PAZARLAMA SORUNLARI
Aytekin Günlü1, Engin Sakarya2
1Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, Konya
2Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvancılık İşletme Ekonomisi Anabilim Dalı, Ankara
Anahtar Sözcükler: Süt Sığırcılığı, Karlılık, Verimlilik, Cobb-Douglas, Pazarlama
Görüntülenme Sayısı:2204 - İndirilme Sayısı: 1383

Bu araştırmada, Konya ili süt sığırcılık işletmelerinin karlılık ve verimlilikleri ekonometrik modei yardımıyla analiz edilerek, kaynak kullanımında etkinliğin artırılması için alınması geteklı önlemlerin belirlenmesi amaçlanmıştır Araştırmada maliyeti oluşturan masraf unsurlarından yem % 49.99 ile ilk sırayı almakta, bunu % 32.78 ile işçilik. % 7 18 ile amortisman giderleri, % 4.69 ile veteriner hekim- ilaç giderleri. % 3.93 ile diğer giderler, bakım onarım giderleri ise % 1.41 olarak bulunmuştur, İşletme gelirlerinin oransal dağılımı 1995 yılında, yüzde olarak süt satış gelirleri 62.04, buzağı gelirleri 25.27. envanter kıymet artışı 10 98 ve gübre geliri ise, 171 olarak tespit edilmiştir, 1996 yılında bu değerler sırasıyla % 51.52, 17.98. 31.95 ve 0.82 olarak bulunmuştur Ortalama süt verimleri 1995 yılında 3530, 1996 yılında 3260 litre olarak tespit edilmiştir. Ekonomik fantabilite 1995 yılında -5 46, rantabilite faktörü -13.08 olarak hesaplanırken 1996 yılında bu değerler sırasıyla 30 14 ve 3476 olarak bulunmuştur 1995 yılında büyük ölçekli işletmeler. 1996 yılında ise orta ölçekli işletmeler daha karlı bulunmuştur. Çoklu regresyon analizi sonuçlarına dayanarak. girdi unsudarının MDP değerleri yemde 0.81 Tl. işçilikte 0.91 TL, amortismanlarda 6.30 TL, veteriner hekim sağlık giderlerinde 1 84 TL, bakım-onarım giderlerinde -5.63 TL ve diğer giderlerde 5.73 TL olarak bulunmuştur. İl'de ölçeğin verimi 1.076 olarak tespit edilmiştir, il'de süt sığırcılık işletmelerinde süt üretiminde kullanılan girdilerin optimum seviyeden uzak kullanıldığı, diğer bir ifadeyle kaynakların kar maksimizasyonuna imkan sağlayan denge noktasından uzak olduğu anlaşılmıştır.