pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2001, Cilt 17, Sayı 1, Sayfa(lar) 153-157
BURSA VE ÇEVRESİNDE ÇİĞ SÜTLERDE ANTİBİYOTİK VARLIĞININ BELİRLENMESİ
Canan Dokuzlu1, Mustafa Tayar2
1Uludağ Üniversitesi, Karacabey Meslek Yüksek Okulu, BURSA
2Uludağ Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, BURSA
Anahtar Sözcükler: Süt, antibiyotik, kalıntı
Görüntülenme Sayısı:1556 - İndirilme Sayısı: 951

Süt örneklerinde antibiyotiklerin saptanması amacıyla intertest ve agar difuzyon testleri kullanılarak toplam 150 süt Örneği incelendi. Önce intertest sonrada agar difusyon testi uygulandı. Test suşu olarak agar diffuzyon testinde penisilin aranmasında: Bacillus stearothermophilus var. calidaloctis C-953 suşu, tetrasiklin aranmasında Bacillus subtilis ATCC 6633 suşu ve kloramfenikol aranmasında ise Bacillus megatherium ATCC 9855 suşu kullanılmıştır. intertest analiz sonuçlarına göre süt örneklerinin 40'ında (%26.6) antibiyotik kalıntısı bulundu. Bunlardan, 40'ı (%26.6)'sı pozitif. 13'ü (%8.66) şüpheli ve 27 (%18.00)'si ise negatif olarak saptandı. Agar diffüzyon yöntemiyle yapılan analız sonuçlarına göre süt örneklerinde ; penisilin yönünden 27 (%18.00), tetrasiklin yönünden 11 (%7.33) ve kloramfenikol yönünden 2'sinde (% 1.33) pozitif olarak bulundu. Süt örneklerinin 110 tanesinde (% 73.3) ise hiçbir antibiyotik kalıntısına rastlanmadı.