2000, Cilt 16, Sayı 1, Sayfa(lar) 035-041
YEMLERİN RUMENDE YIKIMLANMASI VE SÜT VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE PROTEİN KATKILI KORUNMUŞ YAĞLARIN ETKİLERİ* II. SÜT VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ
Nurettin Gülşen, Fatma inal
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Süt verimi, asit yağ, Ca sabunu
Görüntülenme Sayısı:2127 - İndirilme Sayısı: 1555

Bu araştırmada ineklerde sut verim parametreleri üzerine asıl yağ ve asil yağdan hazırlanan proteinli katkılı Ca sabununun etkileri incelenmiştir. Konsantre yemde % 8 düzeyinde bulunan asit yağ+SFK+CafOHı2 karışımının ıAYi ve proteinli katkılı Ca sabununun (PKAY) erken laktasyon dönemınoe bulunan süt ineklerinde kuru madde tüketimi ve süt verim parametreleri üzerine etkileri incelenmiş ve incelenen özellikler bakımından gruplar arasında belirgin bir farklılık bulunmamıştır (P>0,05), Kuru madde tüketimi kontrol. AY ve PKAY gruplarında sırasıyla 16 11. 15.41. 15.53 kg, gün olarak gerçekleşmiştir Rasyonla tüketilen asit yağ+SFK+Ca knynağı karışımı ve PKAY miktarı kuru madde tüketiminin sırasıyla % 5,3 ve % 5.5'i olarak bulunmuştur, Süt verimi kontrol, AY ve PKAY gruplarında sırasıyla 25.16. 23 59, 23.84 kg/gün olarak gerçekleşmiştir. Gruplarda % 3.5 yaga gore düzeltilmiş süt verimi sırasıyla 23.73. 20 83 ve 22.00 kg/gün olarak hesaplanmıştır AY ve PKAY gruplarında süt verimi ve süt yağının düşük olması düzeltilmiş süı verimi ve süt yağı verimini aynı şekilde süt verimi ve proteininin dü:;ük olması süt protein verimini olumsuz yönde etkilemiştir Süt proteini kontrol. AY, PKAY gruplarında sırasıyla % 3 18, 3.04, 3,06; süt yağı % 3.19, 2.90, 3 14: yağsız kuru madde % 8.23, 8 10, 8.15 olarak bulunmuş, hem serbest ya;j hem de Ca sabunu formunda rasyona yag katılmasının belirtilen süt fraksiyonlarını olumsuz yönde etkilediği lespit edilmiştir Sonuç olarak; serbest veya Ca sabunu formunda yağ kaynaklarının süt ineklerinde süt verimi ve parametrelerini ıstaiisliksel olarak önemli derecede tark-lılaştırmadıkları söylenebilir.