pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2000, Cilt 16, Sayı 1, Sayfa(lar) 097-102
FARKLI AYDINLATMA SÜRELERİNİN SÜLÜNLERİN (P.colchicus) BAZI VERİMLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ
C, Tepeli, O. Çetin, K. Kırıkçı, K. Yapar, R. Yılmaz
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Sülün, aydınlatma süresi, verim özellikleri
Görüntülenme Sayısı:1664 - İndirilme Sayısı: 943

Bu araştırma farklı sürelerde yapılan aydınlatmanın sülünlerde yumurta verimi ve bazı kuluçka özellikleri üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır Araştırmada 1 Gruba (kontrol grubu) 11 saat Aydınlık (A); 14 saat Karanlık (K) olacak şekilde ışık verilmiş ve ışığın süresi haftada 1 saat artırılarak 16 saat A. 8 saat K olacak şekilde sa-bitlenmişlır. İkinci gruptaki sülünlere 16 saat A 8 saat K; 3. Gruptaki sülünlere ise 8 saat A: 8 saat K: 8 saat A olacak şekilde bir aydınlatma programı uygulanmıştır. İlk yumurta 1. ve 2. (16A:8K> grupta aydınlatmaya başlandıktan 23. 3 (8A:8K:8A) grupta ise 22 gün sonra elde edilmiştir Yumurtlama periyodu süresi kontrol ve 2. grupla 138. 3. grupta ise 136 gün olarak gerçekleşmiştir Bu Süre içerisinde gruplarda sülün başına elde edilen yumurta verimi sırasıyla 40.28, 56 57 ve 67.68 adet olarak tespit edilmiştir (P<0.05). Gruplarda kuluçka randımanı, döllülük oranı ve çıkım oranı sırasıyla % 28.81, 38.94 ve 49.0 (P<0.05): % 39.48, 48,40 ve 54.09 (P<0,05);.% 62.17, 68.15 ve 70 47 (P<0.05); % 63.50. 71 01 ve 76.76 (P<0,05) olarak bulunmuştur.