1999, Cilt 15, Sayı 2, Sayfa(lar) 125-131
ANKARA KEÇİLERİNDE RASYONA ÇİNKO İLAVESİNİN BAZI HEMATOLOJİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ
Nurcan Dönmez1, Ercan Keskin2
1Y.Y.Ü. Veteriner Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, VAN
2S.Ü. Veteriner Fakültesi Fi/yoloji Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Çinko, hematolojik parametreler, Ankara keçisi
Görüntülenme Sayısı:2090 - İndirilme Sayısı: 1193

Bu araştırma Ankara keçilerinde rasyona çinko ilavesinin bazı hematolojik parametreler üzerine etkilerinin belirlenmesi amacıyla planlandı. Araştırmada 10-12 aylık ve 15-22 kg canlı ağırlıklarında 12 adet Ankara keçisi kullanıldı. Kontrol grubu hayvanları 6 ay boyunca 35 ppm çinko içeren kontrol rasyonu ite deneme grubu hayvanları ise 250 ppm çinko katkısı yapılan aynı rasyon ile ad libitum olarak beslendiler. Araştırmada kontrol grubu hayvanlarında plazma çinko düzeyleri 0.54-0.64 µg / ml, deneme grubunda ise 0.73-1.13 µg / ml miktarında belirlenirken. 1 ay dışındaki örnekleme zamanlarında deneme grubunda kontrol grubununkinden önemli oranda yüksek(p< 0.05) bulundu. Çinko ilaveli gruptaki eritrosit sayısı, Hb miktarı ve hemalokrit değer düzeyleri genelde kontrol grubununkinden yüksek bulunmakla birlikte yalnız 3. aydaki farklılık önemliydi(p<0.05). Kontrol grubu eritrosit sayısı, Hb miktarı ve hematokrit değer düzeylerinin aynı grubun 1,ay değerlerine göre azalma eğiliminde olduğu belirlendi. Deneme grubu plazma total protein düzeyleri önemli olmaksızın genelde kontrol grubundan yüksek bulunurken, plazma albümin düzeylerinin 5. aydaki farklılık önemli olmak üzere (p<0.05) kontrol grubundan belirgin olarak yüksek olduğu gözlendi. Çalışmada gruplar arasında total lökosit sayısı ve lenfosit yüzde oranları açısından önemli bir farklılık belirlenemezken, bu parametrelerin bütün örnekleme zamanlarında çinko katkısı yapılan grupla daha yüksek olduğu dikkati çekti. Buna ilave olarak T ve B lenfosit oranlarının her iki grupta birbirine yakın düzeylerde olduğu görüldü. Sonuç olarak rasyonlarına çinko katkısı yapılan yetişkin Ankara keçilerinde elde edilen bu bulgular çinkonun etkilerini ortaya koyması bakımından dikkate değer görünmektedir.