pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1999, Cilt 15, Sayı 2, Sayfa(lar) 133-137
ANKARA KEÇİLERİNDE RASYONA ÇİNKO İLAVESİNİN PLAZMA VE ERİTROSİT MEMBRANI BAZI LİPİD PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ
Ercan Keskin1, Zafer Durgun1, Nurcan Dönmez2, Ramazan Çöl1, Hüdai İpek3
1S.Ü. Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, KONYA
2Y.Y.Ü. Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, VAN
3HR.Ü. Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, URFA
Anahtar Sözcükler: Çinko, Kolesterol, fosfolipid, plazma, Eritrosit membranı, Ankara keçisi
Görüntülenme Sayısı:1722 - İndirilme Sayısı: 1067

Çalışmada sağlıklı ve yetişkin. 12 adet Ankara keçisi kullanıldı. Hayvanlar 2 gruba ayrıldıktan sonra 3 ay süreyle l.grup (Kontrol)'taki hayvanlar bazal rasyon ile 2. Grup hayvanlar (Grup Zn) ise 250 ppm Zn (Çinko) içeren aynı ras-yonla beslendi. Çalışmada plazma Zn düzeyi 3 örnekleme zamanında da Kontrol grubununkinden önemli oranda yüksek bulundu.(P<0.05). Plazma kolesterol düzeyi 3.aydaki farklılık önemli (P<0.05) olmak üzere, bütün örnekleme zamanlarında Grup Zn'da Kontrol grubundan yüksek bulundu. Çalışmada plazma HDL-C (Yüksek dansiteli lipoprotein kolesterolü) düzeyleri açısından gruplar arasında herhangi bir farklılık belirlenemedi. Plazma fosfolipid düzeyi ise Zn ilaveli grupta özellikle 2. ve 3. aylarda Kontrol grubununkinden önemli oranda yüksekti (P<0.05). Eritrosit membranı fosfolipid düzeyi genellikle Zn ilaveli grupta Kontrol grubununkine göre daha yüksek olmakla birlikte, yalnız 2. aydaki farklılık önemliydi (P<0.05). Diğer yandan eritrosit membranı kolesterol düzeyi Zn ilaveli grupta, Kontrol grubununkinden farklı olmaksızın biraz yüksek olarak belirlendi. Sonuç olarak, plazma ve eritrosit membranı fosfolipid ve kolesterol düzeylerinin eritrositlerin yapı ve dinamikleri üzerindeki önemi ve bu çalışmada plazma ve eritrosit membranı lipid fraksiyonlarındaki değişiklikler göz önüne alındığında, Ankara keçilerinin rasyonlarına Zn ilavesinin sonuçları dikkate değer görünmektedir.