pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1999, Cilt 15, Sayı 2, Sayfa(lar) 145-149
KARAPINAR YÖRESİNDEKİ KUZULARDA BEYAZ KAS HASTALIĞININ GÖRÜLEBİLİRLİĞİ VE HASTALIĞIN TEŞHİSİNDE KREATİN KİNAZ, ASPARTAT AMİNOTRANSFERAZ, LAKTAT DEHİDROGENAZ VE ALKALEN FOSFATAZ ENZİMLERİNİN ÖNEMİ
Önder Taşçı1, Mahmut Ok2
1Serbest Veteriner hekim, KARAPINAR
2S.Ü. Veteriner Fakültesi İç Hastalıklar Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Kuzu, beyaz kas hastalığı, enzimler
Görüntülenme Sayısı:1697 - İndirilme Sayısı: 1169

Bu çalışma, Karapınar yöresindeki kuzularda beyaz kas hastalığının görülebilirliği ve hastalığın teşhisinde serum kreatin kinaz, aspartat aminotransferaz, laktal dehidrogenaz ve alkalen fosfataz enzim aktivitelerinin önemini ortaya koyma amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla hayvan materyali olarak 7-25 günlük, 5-13 kg canlı ağırlığında beyaz kas hastalık semptomu gösteren 54 adel ve 10 sağlıklı olmak üzere toplam 64 baş akkaraman kuzu kullanıldı. Beyaz kas hastalıklı kuzularda, sağlıklılara göre; kreatin kinaz (p< 0.001) ve aspartat aminotransferaz (p< 0,001) çok önemli, alkalen fosfataz (p< 0.01) ve laktat dehidrogenaz enzim aktivitelerinde ise önemli (p<0.01) artışlar belirlendi. Sonuç olarak, Karapınar yöresindeki kuzularda beyaz kas hastalığının yaygın olarak görüldüğü ve hastalığın teşhisinde CK enzimin daha sensitif diagnostik indikatör olduğu ortaya kondu, CK enzimin aktivitesiyle birlikte AST, LDH ve ALP enzim aklivitelerinin belirlenmesinin, hastalığın teşhisinde faydalı olabileceği sonucuna varıldı.