pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1999, Cilt 15, Sayı 1, Sayfa(lar) 105-112
ASPİRİN ve SARIMSAK VERİLEN DENEYSEL HİPERKOLESTEROLEMİLİ TAVŞANLARDA BAZI ELEKTROKARDİYOGRAFİK PARAMETRELER
Ercan Keskin, Zafer Durgun, Ramazan Çöl
S.Ü. Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Sarımsak , aspirin, elektrokardiyogram, hiperkolesteroiemi, tavşan
Görüntülenme Sayısı:1721 - İndirilme Sayısı: 1658

Çalışmada, aspirin ve sarımsak tozunun yüksek kolesterollü rasyonla beslenen tavşanlarda bazı elekt-rokardiyografik parametreler üzerine etkilerinin belirlenmesi amaçlandı. Dört hafta boyunca %1 oranında kolesterol içeren rasyonla beslenen gruplarda plazma kolesterol düzeyleri kontrol rasyonu ile beslenen tavşanların ki ne göre anlamlı olarak artmasına rağmen (p<0.05), kolesterollü rasyonla birlikte sarımsak verilen gruptaki düzey hem sadece kolesterollü rasyonla beslenen grup hem de aspirin verilen gruptakinden önemli oranda (pcO.OS) oranda düşük bulundu. Kontrol grubu (252.7)ile Sarımsak { 286.0 ) , aspirin (271.7 ) ve sadece kolesterol ilavesi yapılan grupta ( 276.3) ki kalp atım sayıları istatistik) olarak birbirinden farklı değildi. II. bipolar ekslremite derivasyonunda ölçülen P, QRS ve T dalgalarının süre ve amplitûdleri ile P-Q ve Q-T aralıklarının süreleri gruplar arasında önemli bir farklılık göstermedi. Ayrıca deneme gruplarından alınan bütün derivasyonlarda dalgaların şekil ve konum yönünden kontrol gru-bununkinden farklı olmadığı belirlendi.