pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1998, Cilt 14, Sayı 2, Sayfa(lar) 015-020
SİYANÜR ve TİYOSİYANATIN TOKSİKOKİNETİK ÜZERİNE SODYUM TİYOSÜLFATIN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
İbrahim Pirinçci1, Sadettin Tanyıldızı1, Sezai Kaya2, Bünyamin Traş3
1F.Ü. Veteriner Fakültesi Farmakoloji Toksikoloji Anabilim Dalı, ELAZlĞ
2AÜ. Veteriner Fakültesi Farmakoloji Toksikoloji Anabilim Dalı, ANKARA
3S.Ü. Veteriner Fakültesi Farmakoloji Toksikoloji Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Siyanür, tiyosiyanat, sodyum tiyosülfat, toksikokinetik, koyun
Görüntülenme Sayısı:2133 - İndirilme Sayısı: 1289

Bu çalışma deneysel olarak amigdalin ile zehirlenen koyunlarda kan siyanür ve tiyosiyanat düzeylerine ait bazı toksikokinetik parametreler üzerine sodyum tiyosülfatın etkilerini araştırmak amacıyla yapıldı. Bu çalışmada, ağırlıkları 50-60 kg arasında olan 24 koyun kullanıldı. Amigdalin ve sodyum tiyosülfatın verilmesinden sonra, 0.5, 1, 2, 4, 8, 24, 48 ve 72. saatlerde alınan kan örneklerindeki siyanür ve tiyosiyanat düzeylerine ait bazı toksikokinetik parametreler belirlendi. Sodyum tiyosülfat 50 ve 600 mW1 < g dozlarında damar içi yolla verildi. Daha sonra kan siyanür düzeylerinin dağılım dönemi yan ömürlerinin dozlara göre sırasıyla, 0.S7±0.05 ve 3.24±0.16 saat: atılım dönemi yan ömürlerinin sırasıyla, 172.93±11.4 ve 77.08±15.26 saat; ortalama kalış sürelerinin sırasıyla. 2S0.37±2S.2 ve 102.10i8.12 saat; doruk siyanür yoğunluğuna ulaşma süresinin 48.saatler; doruk siyanür düzeylerinin ise sırasıyla, 0.177 ve 0.186jıg/ml olduğu tespit edildi. Bunun yanında siyanür düzeylerine ait eğri altında kalan alan değerleri sırasıyla, 26.68±2.18 ve 14.20±1.94 ug saaVml; kararlı durumda dağılım hacmi değerlerinin sırasıyla, 0.371±0.01 ve 4.312±O.77 Llkg ve klirens değerlerinin yine sırasıyla 1.87±1.10 ve 42.23±5.64 mVsaat kg olduğu belirlendi. Kan tiyosiyanat düzeylerine ait dağılım dönemi yan ömürleri dozlara göre sırasıyla 0.44±0.03 ve 0.48±0.05 saat: atılım dönemi yarı ömürleri sırasıyla, S6.17±5.34 ve 128.24±8.43 saat; ortalama kalış süreleri sırasıyla, 81.69±4.47 ve 152.11±11.6 saat; doruk siyanür yoğunluğuna ulaşma sureleri sırasıyla, 24 ve 2. saat; doruk siyanür düzeyleri ise sırasıyla, 0.03 ve 0.05 ng/ml olarak belirlendi. Buna ilaveten kan siyanür düzeylerine ait eğri altında kalan alan değerlerinin sırasıyla, 2.10±Q.05 ve 4.31±0.04^g saatml; kararlı durumda dağılım hacmi değerlerinin sırasıyla, 1.89±0.03 ve 21.278±1.88 Llkg ve klirens değerlerinin ise sırasıyla, 23.75±6.40 ve 139.16±51.7 mVsaat kg olduğu tespit edildi.