pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1998, Cilt 14, Sayı 2, Sayfa(lar) 077-083
PLAZMA PROGESTERON DÜZEYLERİNE GÖRE PGF2α ile ÖSTRÜS SENKRONİZASYONU ve SABİT ZAMANLI TOHUMLAMANIN GEBELİK ORANI ÜZERİNE ETKİSİ
Abdullah Kaya, Kenan Çoyan, Mehmet Bozkurt Ataman
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi. Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: inek, östrüs senkronizasyonu, progesteron, gebelik
Görüntülenme Sayısı:1807 - İndirilme Sayısı: 1140

Bu çalışma, ineklerde plazma progesteron düzeylerine göre PGF2α ile östrüs senkronizasyonu ve sabit zamanlı tohumlamanın etkinliğinin araştırılması amacıyla yapılmıştır. Araştırma, 3 - 5 yaşlı toplam 34 baş isviçre Esmer ırkı inek üzerinde gerçekleştirildi. İneklerden östrüs siklusunun evresine bakılmaksızın 10 gün arayla 3 kez kan örneği alındı. Her ömeklemede plazma progesteron düzeyleri yüksek 0.5 ng i ml) olan ineklere PGF2α (0. 150 mg D - Cloprostenol) uygulanarak 72 ve 96. saatlerde sabit zamanlı tohumlama yapıldı. Gebelik tanısı tohumlamadan sonra 21. günde plazma progesteron düzeylerine ve 60 gün sonra rektal palpasyorı bulgularına göre yapıldı. Araştırmada kullanılan ineklerin ilk örneklemeleri sonunda 23'ünde progesteron düzeyi yüksek bulundu ve yapılan senkronizasyon ve tohumlama sonunda 16'sı gebe kaldı. ikinci örneklemeye kalan 11 baş inek'ten S'inde progesteron düzeyi yüksek bulundu ve yapılan tohumlama sonunda 4'ü gebe kaldı. Üçüncü ömeklemeye kalan 3 baş inekte ise progesteron düzeyi yine düşük bulundu. Toplam olarak 31 inek progesteron düzeyine göre PGF2α ile senkronize edildi ve yapılan sabit zamanlı tohumlama sonunda 20 (% 66.6)'si gebe kaldı. Sonuç olarak, plazma progesteron düzeylerine göre luteal aktivite belirlenen ineklerin PGF2α ile senkronizasyonu ve sabit zamanlı tohumlanmaları sonunda sağlanan gebelik oranı memnuniyet verici düzeyde bulunmuştur. Ayrıca, luteal aktiviteye sahip olmayan ineklerin teşhisi ve bu ineklere yapılacak PGF2α enjeksiyonunun elimine edilmesi açısından da faydalı bulundu.