pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1998, Cilt 14, Sayı 1, Sayfa(lar) 005-008
YÜKSEK KOLESTROLLÜ RASYONLA BESLENEN TAVŞANLARDA ASPİRİN VE SARIMSAĞIN BAZI KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ
Zafer Durgun, Ercan Keskin, Nurcan Dönmez, Feyyaz Önder
S.Ü. Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Sarımsak, aspirin, kan parametreleri, hiperkolesterolemi, tavşan
Görüntülenme Sayısı:2171 - İndirilme Sayısı: 1287

Çalışmada. aspirin ve sarımsak tozunun yüksek kolesterollü rasyonla beslenen tavşanlarda bazı kan parametreleri üz""rine etkilerinin belirlenmesi amaçlandı. Dört hafta boyunca %1 oranında kolesterol içeren rasyonla beslenen gruplarda plazma kolesterol düzeyleri kontrol rasyonu ile beslenen tavşanlarınkine göre anlamlı olarak art-, masına rağmen (p<0.05), kolesterollü rasyonla birlikte sarımsak verilen gruptaki düzey hem sadece kolesterollü rasyonla beslenen grup hem de aspirin verilen gruplarınkinden önemli oranda (p<0.05) oranda düşük bulundu. Sarımsak ve aspirin ilavesi yapılan gruplardaki hematokrit değer ve eritrosit sayıları gerek kontrol gerekse sadece kolesterollü rasyonla beslenen gruplarınkinden önemli oranda düşük olarak belirlendi (p<0.05). Aspirin verilen gruptaki eritrosit sayısı, hemoglobin miktarı ve hematokrit değer ile sarımsak verilen gruptaki eritrosit sayısı ve hematokrit değer gerek kontrol gerekse sadece kolesterol ilaveli rasyonla beslenen gruplarınkinden önemli (p<0.05) oranda düşük olarak belirlendi.Bütün gruplarda lökosit tiplerinin yüzde oranları arasında önemli bir farklılık belirlenemezken, elekt-rokardiyografik olarak herhangi bir uygulamaya bağlı belirgin değişiklikler görülmedi.Sonuç olarak sarımsağın hi-pokolesterolemik etkisi yanında aspirin gibi kanı sulandırdığı, hemodilusyona yol açtığı söylenebilir. Fakat kesin bir yargıya varabilmek ve sarımsağın kardiyovaskuler hastalık risklerini azalttığına olan yaygın inancı desteklemek için vucuttaki kan hacmi, su oranı ve idrar miktarının da belirlenmesini içine alan daha kapsamlı çalışmaların yapılmasına gereksinim vardır.