pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2011, Cilt 27, Sayı 1, Sayfa(lar) 027-032
Koyunda kafein kullanılarak CYP1A2 enzim aktivitesinin fenotipik olarak belirlenmesi
Kamil Uney, Bünyamin Tras
Department of Pharmacology and Toxicology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Selcuk, Konya, Turkey
Anahtar Sözcükler: Kafein, CYP1A2 aktivitesi, koyun, ırk
Görüntülenme Sayısı:2000 - İndirilme Sayısı: 1290

Amaç: Prob ilaç olarak kafein (KF) kullanılarak Morkaraman (MK), Akkaraman (AK) ve Anadolu Merinosu (AM) koyun ırklarında in vivo CYP1A2 enzim aktivitesini karşılaştırmak ve pratikte CYP1A2 aktivitesini belirlemede plazma metabolik oranlarının (MO) geçerliliğini ortaya koymaktır.

Gereç ve Yöntem: Kafein tüm koyunlara 5 mg/kg dozda damar içi yolla uygulandı. Plazma KF ve paraksantin (PK) düzeyleri yüksek performanslı sıvı kromatografi kullanılarak ölçüldü. CYP1A2 fenotipi PK ve KF'nin plazma konsantrasyon-zaman eğrisinin altındaki alanlar (EAA) arasındaki oran [(PK/KF)EAA] ve KF uygulamasından sonra 3-16. saatlerde PK ve KF'nin plazma konsantrasyonları arasındaki oranlar [(PK/KF)MO→3-16 saat] kullanılarak ölçüldü. Pratikte tek bir kan örneği üzerinden CYP1A2 fenotipini araştırmak için (PK/KF)MO→3-16 saat ve (PK/KF)EAA oranları arasındaki ilişkiler belirlendi.

Bulgular: CYP1A2 fenotipinin belirlenmesinde (PK/KF) MO→3-16 saat oranlarının içinde en güvenilir örnekleme zamanının KF uygulamasından sonraki 10. saat olduğu tespit edildi. (PK/KF)MO→10 h ve (PX/KF)EAA oranları koyun ırkları arasında benzerdi (p>0.05).

Öneri: Koyunda plazma (PX/KF)MO→10 h oranı CYP1A2 fenotipinin belirlenmesinde hızlı ve basit bir test olarak kullanılabilir. Ancak, bu çalışmanın sonuçlarına göre CYP1A2 enziminin MK, AK ve AM koyun ırkları arasında substratı durumundaki ilaç ve çevresel bileşiklerin etkilerinde görülen farklılıklarda klinik yönden öneminin olmayabileceği anlaşılmaktadır.