pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2007, Cilt 23, Sayı 1, Sayfa(lar) 055-060
HOLSTEIN IRKI SIĞIRLARDA N. HYPOGLOSSUS'UN VENTRAL KÖKLERİNİN SİSTERNAL VE KANALİKULAR BÖLÜMÜ ÜZERİNDE ANATOMİK VE MORFOMETRİK BİR ARAŞTIRMA
Sadullah Bahar, M. Orhun Dayan, Sadettin Tıpırdamaz
Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Holstein, N. hypoglossus, Morfometri, Anatomi
Görüntülenme Sayısı:1887 - İndirilme Sayısı: 1476

Amaç: Holstein ırkı sığırda n. hypoglossus'un sisternal ve kanalikular bölümünün anatomik ve morfometrik özelliklerini belirlemektir. Materyal ve metot: Araştırmada mezbahaneden temin edilen erişkin 24 adet Holstein ırkı sığır başı kullanıldı. Anatomi laboratuarında tespiti gerçekleştirilen materyallerin usulüne uygun şekilde diseksiyonları yapıldı. Bulgular: Holstein ırkı sığırda n. hypoglossus'un ventral köklerinin decussatio pyramidum düzeyinde, fissura me-diana'nın 7,90±0,54 mm. lateral'inden, 10,36+1,01 mm. uzunluğundaki çizgisel hattan 46,04+7,29 adet sinir kökçüğü (rootlets) halinde ayrıldığı gözlendi. Sinir köklerinin 9,23±1,50 mm.'İİk sisternal seyrinin sonunda 7,90+1,75 adet ventral kök demeti (bundle) oluşturduğu ve bu demetlerin de 2,29±G,68 noktadan dura mater'e girdiği tespit edildi. Dura mater ile sarılı bu demetlerin, 1,50±0,62 adet, canalis n. hypoglossi vasıtasıyla fossa condylaris ventralis'e ulaştıkları ve burada birleşerek tek bir nervus halini aldıkları gözlendi. Sonuç: Sunulan çalışma Holstein ırkı sığırlarda n. hypoglossus'un sisternal ve kanalikular bölümünün anatomik ve morfometrik özelliklerini ayrıntılı bir şekilde ortaya koymaktadır.