pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2010, Cilt 26, Sayı 2, Sayfa(lar) 087-092
Geçiş dönemindeki süt ineklerinde gliserol kullanımının etkileri
Behiç Coşkun, Fatma İnal, Emel Gürbüz, Tahir Balevi, Erdoğan Şeker
Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları AD, Kampüs, 42075, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: İnek, geçiş dönemi, gliserol, süt verimi, sütün bileşimi, plazma NEFA
Görüntülenme Sayısı:2069 - İndirilme Sayısı: 1793

Amaç: Gliserolün geçiş döneminde bulunan süt ineklerinde süt verimi, sütün bileşimi, canlı ağırlıklar, buzağı doğum ağırlıkları ve vücut kondisyon skorundaki değişimler ile kan plazmasında glikoz, esterleşmemiş yağ asitleri (NEFA) ve betahidroksibütirik asit (BHBA) konsantrasyonları üzerine etkisini incelemektir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada, 3 yaşlı ikinci buzağısına gebe olan toplam 20 baş Siyah Alaca süt ineği kullanıldı. İnekler 2 gruba ayrıldı, birinci grup kontrol olarak tutuldu, ikinci gruptaki ineklere günde 750 g gliserol sonda ile içirildi. Çalışma doğum öncesi 20 gün ve doğum sonrası 45 gün olmak üzere toplam 65 gün sürdürüldü.

Bulgular: Gruplar arasında süt verimi, sütün bileşimi, canlı ağırlıklar ve kan plazmasında glikoz ve BHBA konsantrasyonları açısından önemli bir farklılık gözlenmedi(p>0.05). Plazma NEFA konsantrasyonları 45. günde gliserol içirilen grupta kontrol grubuna göre daha düşük bulundu(p<0.05).

Öneri: Sonuçlar gliserolün geçiş dönemindeki süt ineklerinde canlı ağırlık değişimleri ve kan plazması değerlerindeki olumlu etkilerinden dolayı faydalı olacağını göstermektedir.