1994, Cilt 10, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 058-062
HİPOTİROİDİZMİN KOYUNLARDA BAZI KAN VE RUMEN İÇERİĞİ METABOLİTLERİ İLE AĞIRUK KAZANCI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Tufan Keçeci1, Mehmet Kocabatmaz2
1Dr. S.Ü. Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Anabilim dalı, Konya
2Prof. Dr., S.Ü. Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Anabilim dalı, Konya
Anahtar Sözcükler: Koyun, Hipotiroıdizm, Rumen İçeriği, Kan Metabolitleri, Vücut Ağırlığı
Görüntülenme Sayısı:2187 - İndirilme Sayısı: 1363

Denemede aynı yaşta ve canlı ağırlıkları eşit olan. erkek merinos kuzular kullanıldı. Hayvanlar; Kontrol, Grup 1-A, Grup 1-B, Grup 2-A ve Grup 2-B şeklinde 5 gruba ayrıldı. İlk 3.5 aylık süre boyunca, kontrol kuzuları dışındaki hayvanlara thiourea uygulanması ile hi-potiroidizm oluşturuldu. Daha sonra thiourea uygulanması sona erdi ve Grup 1 -B ile Grup 2-B'deki hayvanlara 3.5 ay süre ile potasyum iyodür (Kl) verildi.

Thiourea verilen hayvanlarda total tiroksin ve tri-iyodotironin düzeyleri azaldı. Hipotiroıdizm nedeniyle, canlı ağırlık kazancı, rumen pH'sı, rumen po-rotozoonlarının sayısı ve rumen içeriği total uçucu yağ asidi düzeyleri azaldı. Ancak, rumen içeriği ve kan amonyak azotu düzeyleri ile rumen bakterilerinin sayısı arttı.

Kl verilen hayvanların parametreleri kontrol grubundakilerin düzeylerine ulaştı. Kl verilmeyen hayvanlarda ise, bu parametre/erdeki artış daha düşük düzeylerdeydi.

Deneme sonunda, kontrol hayvanlarının ortalama canlı ağırlığı 65 kg ve hipotiroıdizm sonunda Kl verilen hayvanlarda 56 kg'dı. Buna karşılık, hipotiroıdizm oluşturulan fakat Kl verilmeyen hayvanlardaki canlı ağırlık daha düşüktü (45 kg). Canlı ağırlık kazançlarındaki bu farklılıklar ekonomik açıdan önemli bulundu.