pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1994, Cilt 10, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 122-126
AKKARAMAN KOYUNUNDA OVARIUM VE UTERUS'UN ARTERİ EL VASKÜLARİZASYONU ÜZERİNDE MAKROANATOMİK BİR ÇALIŞMA
Nejdet Dursun1, Zafer Daşçı2
1Prof. Dr., S.Ü. Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim dalı, Konya
2Dr., S.Ü. Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim dalı, Konya
Anahtar Sözcükler: Akkaraman koyunu, ovarium, uterus, artery
Görüntülenme Sayısı:1830 - İndirilme Sayısı: 1284

Bu araştırma, Akkaraman koyununda ovaryum ile uterus un arteriel beslenmesine doğrudan ya da dolaylı olarak katılan damarlar ve bu damarlar arasındaki ağızlaşmaları incelemek amacıya yapıldı. Bu amaçla 12 adet Akkaraman koyunu materyal olarak kullanıldı. Materyallerin incelenmesinde ise latex enjeksiyonundan yararlanıldı.

Akkaraman koyununda ovary umun aorta ab-dominalis 'ten başlangıç olan a.ovarica tarafından vas-külarize edildiği, adı geçen damarın piyeslerin % 16.66'sında tek, % 83.33'ünde ise çift dal olduğu tespit edilen r. uterinus'u verdiği, r. tubarius ismiyle ovaryum'da dağılarak son!andığı görüldü.

Akkaraman koyununda uterusun a. umblicalis'ten başlangıç alan a. ut e rina, a. vaginalis'den orijin alan r. uterinus ile a. ovarica'nın bir dalı olan r. uterinus tarafından vaskülarize edildiği saptandı. A. uterina'nın piyeslerin % 41.65'inde tek, % 58.35'inde İse çift dal olduğu tespit edildi.

Cornu uteri ile tuba uterina sınırında a. uterina ile a. ovanca arasında, corpus uteri üzerinde de yine a. uterina ile a. vaginalis'in r. uterinus'u arasında ağızlaşmalar tespit edildi.