pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1994, Cilt 10, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 127-129
MERİNOS KOÇLARDA TESTİSİN MORFOMETRİK ÖLÇÜLERİ VE SPERMA KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI
Melih Aksoy1, M. Bozkurt Ataman2, Fikret Karaca2, Abdullah Kaya1
1S Ü. Veteriner Fakültesi, Reprodüksıyon ve Sun'i Tohumlama Bilim dalı, Konya
2Y.Y.Ü. Veteriner Fakültesi, Reprodüksiyon ve Sun'i Tohumlama Bilim dalı, Van
Anahtar Sözcükler: Koç testisi, Semen kalitesi, Merinos
Görüntülenme Sayısı:1762 - İndirilme Sayısı: 1838

Merinos koçlarda teslislere ilişkin çeşitli morfometrik ölçüm sonuçlarının birbirleriyle olan korelasyonları ve test isle re ait ölçüm sonuçları ile sperma kalitesi arasındaki ilişki araştırıldı. Çalışmada toplam 9 adet fertilitesi yüksek, iki yaşlı ve yakın vücut ağırlıklarına sahip Merinos koç kullanıldı. Koçlar testis hacimleri dikkate alınarak 3 gruba ayrıldı. Birinci gruptaki koçlarda (n;3) testis hacimlerinin 300-500 cm3, ikinci gruptaki koçlarda (n;3) 500-700 cm3 ve üçüncü gruptaki koçlarda (n:3) da 700-900 cm3 sınırları arasında olmasına Özen gösterildi. Her koçtan haftalık aralarla toplam 4 sperma örneği alınarak spermatolojik özellikler belirlendi.

Sonuç olarak, scrotal çevre uzunluğu, testis kalınlığı ve testis hacmi arasında pozitif yönde bir korelasyon bulunduğu belirlendi. Testis uzunluğu ile scrotal çevre uzunluğu ve testis hacmi arasında önemli pozitif bir korelasyon tespit edilemedi. Testis hacimleri farklı olan koç grupları arasında spermatolojik özellikler açısından önemli bir fark tespit edilememesine rağmen testis uzunluğu ve spermatozoon yoğunluğu arasında pozitif yönde bir korelasyon tespit edildi.