pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1994, Cilt 10, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 130-133
ARSENİĞİN KAZ YUMURTALARINDA EMBRİYOTOKSİK ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
Abdullah Doğan1, Narin Liman2, B. Cem Liman1, Hüseyin Zengin3
1Yrd. Doç. Dr., KA.Ü. Vet Fak. Farmakoloji ve Toksikoloji Bilim dalı, Kars
2Yrd. Doç. Dr. KA.Ü. Vet. Fak. Hist. ve Emb. Bilim dalı, Kars
3Vet. Hak., Tarım İl Müdürlüğü, Kars
Anahtar Sözcükler: Kaz yumurtası, Embriyotoksite, Arsenik
Görüntülenme Sayısı:1631 - İndirilme Sayısı: 1178

Bu çalışma arseniğin kaz yumurtalarında embryitoksik etkisi araştırıldı.

Araştırmada 100 gr. ağırlığında, döllü 70 adet kaz yumurtası kullanıldı. Yumurtalar 20. 20, 15ve 15 adet olmak üzere sırasıyla dört gruba ayrıldı. Birinci gruptaki yumurtalar arsenik analizinde kullanıldı, inkübasyonun ikinci gününde ikinci gruptaki yumurtalara % 0.9'luk NaCI so-lusyonundan 0.1 ml enjekte edildi. Üçüncü gruptaki yumurtalar 0.5 ppm ve dördüncü gruptaki yumurtalara 0.1 ppm arsenik inkübasyonun ikinci gününde aynı hacimde (0.1 ml) hava kesesinden enjekte edildi. Yumurtalar in-kübasyona bırakıldı ve İnkübasyonun 27. gününde kuluçka makinesinden alınarak embriyoların canlı olup oladıkları ve ma/formasyonlar gösterip göstermedikleri araştırıldı.

Sonuçlar 0.5 ppm arsenik enjekte edilen yumurtalarda embriyonların % 94'ünün ve 0.1 ppm arsenik enjekte edilen yumurtalarda ise embryoların % 60'm m öldüğünü gösterdi. Ayrıca her iki gruptaki embriyolarda ma/formasyonlara rastlandı.