pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1990, Cilt 6, Sayı 1, Sayfa(lar) 007-012
KANATLI KARACİĞERİNDEKİ PERİSİNUZOİDAL HÜCRELERİNA VİTAMİNİ, LiPİD METABOLİZMASI, YAĞLI KARACİĞER HASTALIĞI İLE İLİŞKİSİ ÜZERİNDE-IŞIK VE ELEKTRON MİKROSKOPİK ÇALIŞMALAR
Reşat Nuri AŞTI
Prof. Dr., S.Ü. Veteriner Fakültesi, Histoloji-Embriyoloji Bilim Dalı, Konya
Görüntülenme Sayısı:1387 - İndirilme Sayısı: 1111

Bu araştırma, tavukların karaciğerindeki perisinusoidal hücrelerin Vitamin A, lipid metabolizması ve yağlı karaciğer hastalığı ile ilişkisini ışık ve elektronmikroskopik düzeylerde ortaya koymak amacıyla yapıldı.

Materyal olarak 40 adet 'Babcock' ırkı tavuk kullanıldı.

Kontrol grubundaki tavuklarda, sitoplazmalarında bir iki adet lipid damlacığı taşıyan az sayıda perisinusoidal hücrelere rastlandı.

Subcutan yolla, Vitamin A palmitat verilen ikinci gruptaki tavukların karaciğer epitel hücrelerinde _ lipid damlacıkları miktarında bir artış olmadığı, buna karşılık perisinuzoidal hücrelerin ve bunların sitoplazmasındaki lipid damlacıkları sayısının arttığı gözlendi.

Yüksek enerjili rasyonla 3 ay beslenen üçüncü gruptaki tavukların karaciğer 'epitel hücrelerinin irili ufaklı lipid damlacıkları ile dolu olduğu, perisinuzoidal hücrelerin ve bunların sitoplazmasındaki lipid damlacıklarının sayısında ise bir değişimin olmadığı saptandı.

Yüksek enerjili rasyonla beslendikten sonra Vitamin A verilen tavukların karaciğer epitel hücrelerinde, yağlı karaciğer hastalığına ait tüm bulgular görüldüğü gibi, perisinuzoidal hücrelerin ve bunların sitoplazmasındaki lipid damlacıkları sayısının arttığı da gözlendi.

Bu bulgular ile perisinuzoidal hücrelerin Vitamin A metabolizmasında rol oynadıkları, yağ metabolizması ve yağlı karaciğer hastalığının şekillenmesinde ise rolleri bulunmadığı sonucuna varıldı.