pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1990, Cilt 6, Sayı 1, Sayfa(lar) 033-036
İNEKLERDE KALSİYUM ENFÜZYONLARINA BAĞLI KALP ARİTMİLERİNİN ÖNLENMESİNDE ATROPİN VE VERAPAMİL'İN ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMLAR
Abdullah BAŞOĞLU1, Kürşat TURGUT2, D. Aii DİNÇ3, Mahmut OK4, Mehmet MADEN5
1Yrd. Doç. Dr., S.Ü. Veteriner Fakültesi, İç Hast. Anabilim Dalı, Konya
2Yrd. Doç. Dr., S.Ü.Veteriner Fakültesi, İç Hast. Anabilim Dalı, Konya
3Doç. Dr., S.Ü. Veteriner Fakültesi, Dağ. ve Rep. Hast. ABD, Konya
4Arş. Gör. S.Ü.Veteriner Fakültesi, İç Hast. Anabilim Dalı, Konya
5Arş. Gör. S.Ü. Veteriner Fakültesi, İç Hast. Anabilim Dalı, Konya
Görüntülenme Sayısı:1414 - İndirilme Sayısı: 1741

Bu çalışma sağlıklı 6 inek üzerinde yapıldı. Birinci uygulamada her hayvana sadece Surcalce isimli kalsiyum solusyonu enjekte edildi. İkinci uygulamada aynı solusyondan 5 dakika önce Atropin, üçüncü uygulamada yine aynı enjeksiyondan 5 dakika önce Verapamil kullanıldı. Kalsiyum solusyonu verilmeden öneelci ve verildikten l ve 30 dakika sonraki serum kalsiyum seviyeleıi ölçüldü. Birinci uygularnada 6 inelcten 4'ünde sinüs aiTet, 1 'inde SA, AV blok, ı 'inde paroksisrnal ventriküler taşarcli şekillendi. Bu kalp aritmilerinin önceden Atropin ve Veraparnil kullanılarak önlendiği sonucuna varıldı.