pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2006, Cilt 22, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 045-049
BURSA BÖLGESİNDEKİ SIĞIRLARDA TOXOPLASMOSİSİN SEROLOJİK TANISI VE ANTİ-TOXOPLASMA GONDİİ ANTİKOR SEROPREVALANSININ BELİRLENMESİ
Engin Kennerman1, Güney Kaya1, Serkal Gazyağcı2, Cahit Babur3, Selçuk Kılıç3
1Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, BURSA
2Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, KIRIKKALE
3Refik Saydam Hıfzıssıha Enstitüsü, ANKARA
Anahtar Sözcükler: Toxoplasmosis, sığır, Sabin Feldman (SF)
Görüntülenme Sayısı:2209 - İndirilme Sayısı: 2219

Bu çalışmayla Bursa bölgesindeki sığırlarda toxoplasmosisin serolojik tanısı ve anti- Toxoplasma gondii antikor seroprevalansının belirlenmesi amaçlandı. Çalışmanın materyalini Bursa ve çevresindeki altı farklı ilçeden rastgele seçilen 2 ay-5 yaşlı, Holstein ırkı 200 adet sağlıklı sığır oluşturdu. Tüm hayvanların klinik muayeneleri yapıldı ve kan örnekleri toplandı. Anti-Toxsoplasma gondii antikorları Sabin Feldman tekniği ile analiz edildi. Çalışmada 200 sığırın 146'sında (%73) anti-T. gondii antikorları saptanırken 54 (%27) sığırın seronegatif olduğu belirlendi. En yüksek se-ropozitiflik oranı Keleş (%86.2) en düşük oran ise Merkez ilçede (%63) belirlendi. Anti -T. gondii antikor seroprevalansının 0-1 yaş grubunda diğer yaş gruplarından daha yüksek oranda (%80.3) olduğu saptandı. Seropozitif ve seronegatif sığırların hematolojik muayenelerinde bir farklılık saptanmadı. Sonuç olarak, bu çalışmada Bursa bölgesindeki sığırlarda toxoplasmosis seroprevalansının yüksek düzeyde olduğu ve hastalığa gençlerin daha duyarlı oldukları saptandı. Halk sağlığı açısından önemli bir enfeksiyon olan toxoplasmosise karşı profilaktif önlemlerin alınmasının gerekli olduğu kanısına varıldı.