pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2004, Cilt 20, Sayı 3, Sayfa(lar) 011-022
KULUÇKALIK KEKLİK (Alectoris graeca) YUMURTALARININ DEPOLANMASINDA SÜRE, POZİSYON VE ÖN ISITMANIN EMBRİYO ÖLÜMLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ
Alper Yılmaz, Cafer Tepeli
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Kelimeler: Keklik, depolama sûresi, depolama pozisyonu, ön ısıtma, embriyo ölümleri
Özet
Bu araştırma, kekJik yumurtalarının depolanmasında süre, pozisyon ve ön ısıtma uygulamalannın embriyo ölümleri üzerine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada kekliklerden elde edilen 1394 adet yumurta kullanılmıştır. Depolama süresine göre yumurtalar 1-7 gün, 8-14 gün, 15-21 gün ve 22-28 gün olacak şekilde 4 ana gruba ayrılmıştır. Her bir ana grupta depolama esnasında yumurtalann pozisyon durumuna göre kendi içerisinde 45° açı ile günlük iki defa sağa ve sola çevirme, alt üst etmeme (-) ve alt üst etme (+) şeklinde üç alt gruba bölünmüştür. Her bir alt grup da kendi içinde depolama başı ön ısıtma yapılanlar (DB, db, Db), kuluçka öncesi ön ısıtma yapılanlar (KÖ, kö, Kö) ve her hangi bir ön ısıtma yapılmayan (K, k, Kk) gruplar olmak üzere üç alt gruba ayrılmıştır. Bütün yumurtalar 12.8 °C sıcaklıkta, % 70-75 nemde depolama odasında oluşturulan gruplara göre bekletilmişlerdir. Depolama esnasında uygulanan pozisyon değişikliklerinden alt üst etmenin (+), 8-14 gün depolamada diğer pozisyon gruplarına göre embriyo ölümleri bakımından üstünlük sağladığı belirlenmiştir (p<0.05). Bir grup (K) (p<0.05) dışında yumurtalara ön ısıtma uygulamasının embriyo ölümleri üzerine her hangi bir olumlu etkisi belirlenememiştir.
  • Başa Dön
  • Özet