pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2004, Cilt 20, Sayı 3, Sayfa(lar) 035-042
YERLİ KAZLARIN (Anser domesticus) KARKAS KOMPOSİZYONU VE ET RANDIMANI ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Ahmet Güner, Yusuf Doğruer, Gürkan Uçar, Ümit Gürbüz
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Kelimeler: Kaz, el, kemik, deri, karkas bileşimi
Özet
Araştırma yerli kaz karkasının et, kemik ve deri miktariannı belirlemek amacıyla yapıldı. Bu amaçla, 15 adet erkek 18 adet dişi olmak üzere toplam 33 adet yerli ergin kaz kullanıldı. Karkasın %54-58'inin et, %18-22'sinin kemik, %24.28'inin deriden oluştuğu tespit edildi. Et oranı en yüksek bölge but (%61.91), deri oranı en yüksek bölge ise boyun (%39.24) olarak saptandı. Karkasın %67.08'ini kanat, but ve göğüs bölgesinin oluşturduğu tespit edildi. Ayrıca bu üç bölgeden elde edilen etin, karkasın %38.2'sini, toplam etin ise %70.74-67.5'ini teşkil ettiği belirlendi. Sonuç olarak, kazlarda deri oranının yüksekliğine bağlı olarak et randımanının düşük olduğu tespit edildi. Kazların entansif yetiştiriciliğinde, deri oranı düşük eî oranı yüksek kaz karkası elde etmek için, bakım-besteme ve özellikle de çevre şartlarının iyileştirilmesi gerektiği kanaatine varıldı.
  • Başa Dön
  • Özet