pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1998, Cilt 14, Sayı 2, Sayfa(lar) 057-061
YÜKSEK VERİMLİ SÜT İNEKLERİNİN KURU DÖNEMDE BESLENMESİ ve HİPOKALSEMİ
M. Ali Tanör
Purina Besin Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. İSTANBUL
Anahtar Kelimeler: Süt ineği, kuru dönem, hipokalsemi, katyon, anyon
Özet
İneklerin kuru dönemdeki yanlış beslenmeleri doğum sonrası süt veriminde azalmaya ve üreme ile ilgili problemlere neden olabilir. Hayvanın kuruya çıkarılmasında amaç doğum öncesi ve sonrası metabolik hastalıklar ve besleme bozukluklarını en aza indirmek, genetik potansiyele uygun sut üretimi için maksimum düzeyde kuru madde tüketimini, fölüsün normal gelişmesini, yıpranmış meme bezlerinin rejenerasyonunu sağlamak ve doğum sonrası üreme performansını en yüksekte tutmaktır. Hipokalsemi Avrupa ülkelerinde süt ineklerinde % 5-10 düzeyinde görülmektedir. Hipokalsemi aynı zamanda ketozise, plasentanın atılamamasına, metritise, abomasumun yer değiştirmesine ve mastilise de sebep olabilir. Yapılan son çalışmaların sonuçlarına göre sut hummasının rasyondaki Ca/P oranları veya Ca ve P'un konsantrasyonlarından çok, rasyonun katyon-anyon dengesinden kaynaklandığı bildirilmektedir. Kuru dönemde negatif katyon-anyon dengesi ile beslenen (-200-300 arası meqlkg KM) ineklerin süt humması riski göstermedikleri, süt verimlerinde artış olduğu ve metabolik problemlerde bir azalma ve üreme performanslarında belirgin bir iyileşmenin olduğu görülmüştür.
  • Başa Dön
  • Özet