pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2007, Cilt 23, Sayı 1, Sayfa(lar) 041-046
TAVŞANLARDA İNTRAABDOMİNAL ADEZYONLAR1N ÖNLENMESİNDE FLUNİKSİN MEGLUMİNE VE MEPİRAMİN MALEATIN ETKİLERİ ÜZERİNE DENEYSEL ARAŞTIRMA
Fahrettin Alkan1, Yılmaz Koç1, İlhami Çelik2, Muharrem Erol1, M.Faruk Aydın2
1S.Ü. Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, KONYA
2S.Ü. Veteriner Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabıiım Dalı, KONYA
Anahtar Kelimeler: Tavşan, Anlienllamatuvar, Intraabdominal adezyon
Özet
Bu çalışma, tavşanlarda deneysel olarak oluşturulan intraabdominal adezyonların engellenmesinde fluniksin meglumine ve mepiramin malaat'ın etkilerinin belirlenmesi amacıyla yapıldı. Çalışmada 36 adet tavşan kullanıldı. Tavşanlar 12'li 3 gruba ayrıldı. Mer bir gruptaki tavşanlara 4-6 cm uzunluğunda median laparotomi uygulandı ve sol tarafta peritonda, 2-4 cm uzunluğunda 6 adet longitudinal ensizyon yapıldı. Sağ tarafta peritondan yaklaşık 1x2 cm'lik bir atan uzaklaştırıldı. Operasyonu takip eden 5 gün 1. gruba (kontrol) 5 ml/kg serum fizyolojik, 2. gruba 5 ml/kg serum fizyolojik ve 1 m g/kg fluniksin meglumine, 3. gruba 5 mt/kg serum fizyolojik va 2 mg/kg mepiramin maleal intraperitoneal olarak uyguladı. On dört gün sonra her üç gruptaki tavşanlarda adezyonları değerlendirmek İçin paramedian tekrar laparotomi uygulandı ve adezyonların durumuyla derecesi araştırıldı. Elde edilen bulgulara dayanılarak kullanılan ilaçların, peritoneal adezyonların oran ve derecesini kontrol grubuna göre anlamlı şekilde azalttığı sonucuna varıldı.
  • Başa Dön
  • Özet