Yazım Kuralları

Yazarların Dikkatine

Eurasian Journal of Veterinary Sciences Dergisi’nin yazım kuralları güncellenmiştir, yazarların makale dosyalarını hazırlamadan önce buradaki bilgileri dikkatle okuyarak, makale dosyalarını örnekteki formata göre hazırlayıp sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Formata uygun olarak hazırlanmayan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Amaç ve Kapsam

Eurasian Journal of Veterinary Sciences, İngilizce ve Türkçe araştırma makalesi, kısa makale, vaka raporu ve davetli veya editörün onayı alınmış derlemeleri yayına kabul eder. Araştırma makaleleri Temel Veteriner Bilimleri (Anatomi, Biyokimya, Fizyoloji, Histoloji, Mesleki Etik ve Deontoloji), Klinik Öncesi Veteriner Bilimleri (Farmakoloji ve Toksikoloji, Mikrobiyoloji, Parazitoloji, Patoloji, Viroloji), Klinik Veteriner Bilimler (Cerrahi, İç hastalıkları, Reprodüksiyon), Zootekni ve Hayvan Besleme Bilimleri (Zootekni, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları, Genetik, Hayvancılık İşletme Ekonomisi, Biyoistatistik) ile Gıda Hijyeni ve Teknolojisi alanlarında değerlendirilir.

Eurasian Journal of Veterinary Sciences yılda 4 sayı olarak çıkan ve çifte-kör hakemlik sürecinden geçen bilimsel makalelerin yayınlandığı uluslararası ve hakemli bir akademik dergidir.

Yayınların değerlendirme sürecinde makalelerin içeriğine ve hakemlerin uzmanlık alanlarına göre en az üç hakem editörler kurulunca belirlenir ve değerlendirme sürecine alınır. Tüm hakem değerlendirme raporları elektronik ortamda isimsiz olarak yapılmaktadır. Değerlendirmeyi yapan hakemlerin isimleri çifte körleme yöntemi gereği raporlarda ve dergide belirtilmemektedir.

Yazarlar sunulan çalışmanın YAYIN ETİĞİNE uyduğunu kabul eder. Araştırmada hayvan kullanılmış ise araştırma etik kurul tarafından onaylanmalı ve Gereç ve Yöntem bölümünde onayı veren Etik Komitenin adı ve onay numarası bildirilmelidir. Araştırmada kullanılan hayvanlar stresli veya ağrılı şartlara maruz bırakılmış ise editör doğrudan makaleyi reddedebilir. Yazar(lar) makale hakkında etik sorumluluğu kabul ederler ve her bir yazar makale içeriğinden eşit derecede sorumludur. Yayına gönderilen makaleler önce iThenticate® (Profesyonel İntihal Önleme) programından geçirildikten sonra hakemlere gönderilir. Makaleler iThenticate® programı ile kontrol edilir, intihal veya kendi-kendine intihal belirlenirse makale değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yüksek lisans ve doktora tezlerinden elde edilen yayınlarda, tez yazarı ve danışman hocası(varsa eş danışmanı) haricinde çalışmada başka yazarın yer almaması gerekmektedir, bu kurala uyulmayan makaleler değerlendirmeye alınmayacak, alınmış olsa bile bununla ilgili etik ihlaller kapsamında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır.

Bir yazarın bir yıl içerisinde dergimizde üç adetten fazla makalesi yayınlanmaz.

Makalede ismi yer alan bütün yazarlara ait ORCID bilgileri makale yükleme esnasında sistemdeki ilgili alana doğru olarak eklenmesi gerekmektedir. Bu şartı sağlamayan makaleler değerlendirmeye alınmaz.

ORCID numarası olmayan yazarlar için;


ORCID NUMARASI aşağıdaki linkten alınabilinir;

Üç adımda sisteme kaydınızı yaptırmanız mümkün:

1) “orcid.org/register” adresinden 30 saniye süren bir kayıt işlemini tamamlayın,

2) ORCID kaydınızı, profesyonel bilgileriniz ile geliştirin; ayrıca ResearcherID, Scopus veya LinkedIn gibi sitelerdeki bilgilerinizi de buraya aktarabilirsiniz.

3) ORCID tanımlayıcınızı web sitenizde kullanabilir, bir çalışma gönderdiğiniz zaman, burs veya destek programlarına başvuracağınız zaman, çalışmanız için tanınırlık kazanacağınız durumlarda çalışma akışınızı kontrol edeceğiniz her durumda ORCID tanımlayıcınızı beyan edebilirsiniz.

Makaleler Word dosya formatında Times New Roman, özet kısmında 9 punto, tablolarda 10 punto, makale metin kısmında 12 punto, tek aralık (her bir kenar boşluğu 2.5 cm) sayfa düzeninde yazılmalıdır. Kısaltmalar SI (standart indeks) olarak yazılmalıdır. Yazarların sisteme makale dosyalarını dört parça halinde yüklemesi gerekmektedir. Bunlara ilişkin detaylar aşağıda sunulmuştur.

1-Etik Kurul Raporu& Beyanı

Araştırmada hayvan kullanılmış ise araştırma etik kurul tarafından onaylanmalı ilgili belge sisteme yüklenmelidir. Hayvan kullanılmayan veri toplanarak gerçekleştirilmiş çalışmalar için verileri, bilgileri ve dokümanları akademik ve etik kurallar çerçevesinde elde ettiğine ilişkin ilgili kurum&kuruluşlardan alınmış izin belgesi veya etik beyan formunun doldurulması ve sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

(Etik Beyan Formu İçin Tıklayınız)

2-Yayın Hakkı Devir Formu

Yazarlar, makaleleri yayına gönderdiklerinde yayınla birlikte Yayın Hakları Devri (derginin web sayfasından temin edilebilir) formunu PDF formatında sistem üzerinden yükleyerek göndermeleri gerekmektedir.

3-Makale Başlık Sayfası (Örnek Dosya İçin Tıklayınız)

Makale başlığı (Türkçe ve İngilizce), yazarların tam adı, adresleri ve yazışmadan sorumlu yazarın e-mail adresi yazılır. Farklı adresli yazarlar üst simge rakamlarla (1, 2, 3 vs.), sorumlu yazar ise yıldız ile (*) aşağıda belirtildiği gibi yazılır.

Limuzin ırkı sığırlarda besi başlangıcındaki canlı ağırlığın ekonomik açıdan besi performansına etkisi (The effect of preliminary body weight of the Limousin cattle on the economic fattening performance)

Mehmet Saltuk Arıkan¹*, Emin Ertan Gökhan¹

¹Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı, 23119, Elazığ, Türkiye

*msarikan@firat.edu.tr

4-Makale Ana Metin Dosyası (Araştırma Makalesi Örnek Dosya İçin Tıklayınız)

Bu kısımda makalenin İngilizce ve Türkçe başlıkları, özet-abstract, anahtar kelimeleri, makalenin diğer bölümleri olmak üzere aşağıdaki sırada hazırlanmalıdır. Tablo, şekil ve grafikler aynı dosya içerisinde yer almalıdır. Ana metin dosyasında kesinlikle yazar adı, kurum, e posta bilgisi vb. detaylar olmaması gerekmektedir. Dosyanın isminde yazar adı, soyadı, çalışılan kurum vb. bilgiler yer almayacaktır. Dosyanın ismi makale başlığı ile aynı olacaktır. Bu şartı sağlamayan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 • Başlık
 • Özet
 • Anahtar kelimeler
 • Giriş
 • Gereç ve Yöntem
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Öneriler
 • Teşekkür
 • Kaynaklar
 • Tablolar
 • Grafikler
 • Resimler

Yazarların makalenin gereç yöntem, bulgular gibi ana başlıklar altında, alt başlıklar açmaları gerekli olursa, yazı tipi italik ve sadece ilk harf büyük olacak şekilde alt başlık verebilirler. Örneğin;

İstatistiksel analizler

Uyguma materyali ve verisi

Kısa başlık: En çok 50 harfle yazılır ve dosya formatında belirtilen üst bilgideki yere yerleştirilmelidir.

Örneğin: Ekonomik açıdan besi performansı

Özet: Türkçe ve İngilizce özetlerden her biri 250 kelimeden fazla olmamalıdır. Bu bölüm 4 ayrı kısımdan oluşur. Amaç, araştırmanın amacı belirtilir; Gereç ve Yöntem, araştırmanın nasıl yapıldığı anlatılır; Bulgular, temel bulgular istatistikî olarak ifade edilir; Öneri, Araştırmanın temel önerisi ifade edilir.

Anahtar kelimeler: En fazla 5 kelime olmalıdır.

Giriş: Doğrudan ilgili kaynaklarla yazılır. Hipotez ve amaç bu bölümün en sonunda ifade edilir.

Gereç ve Yöntem: Birden çok yöntem kullanılmış ise alt bölümlere ayrılabilir. Yeni veya modifiye edilmiş bir metot kullanılmamış ise ayrıntılar yazılmaksızın sadece kaynak gösterilir.

Bulgular: Sonuçlar Tablo, Grafik veya Resim olarak sunulur. Metin olarak sadece önemli bulgular ifade edilir.

Tartışma: Yeterli ve doğrudan ilgili kaynaklarla yazılır. Gerektiğinde alt bölümlere ayrılabilir.

Öneriler: Araştırmanın temel önerisi yapılır. Araştırmanın bulguları tekrar edilmez.

Teşekkür: Makalenin bu kısmında hakem değerlendirmesi tamamlandıktan sonra destek ve yardım alınan kurum ve kişilere teşekkür edilir. Araştırma özeti daha önceden sunulmuş burada belirtilmelidir. Çalışma yüksek lisans veya doktora tezinden üretilmiş ise yine bu kısımda belirtilmelidir.

Kaynaklar: Metin içinde kaynak gösterimi; Yazar (2010) yaptığı/rapor edilmiştir şeklinde olmalıdır.

Metinde cümle sonlarında tek yazarlı ise (Yazar 2008).

İki yazarlı ise (Elmas ve Yazar 2009)

İkiden fazla ise (Yazar ve ark 2010). Şeklinde verilmesi gerekmektedir.

Kaynaklar listesi tarih sırasına göre yazılır. Yazarın aynı tarihli birden çok araştırması kullanılmışsa tarihin yanına a ve b harfi (1992a, 1992b) eklenir. Web adresleri için metin içinde (Anonim 2010) şeklinde belirtilir. Yalnızca resmi Web sayfaları kullanılmalıdır. Makale sonundaki Kaynaklar listesi alfabetik olarak dizilir. Yapılacak kaynak gösterimleri aşağıda belirtilmiştir.

Süreli yayın:

Yazar sayısı 4 (dört)’ten fazla ise dördüncü yazardan sonra et al. kısaltması aşağıdaki gibi yapılmalıdır.

Aydın E, Aral Y, Can MF, Cevger Y, et al., 2011. Türkiye’de son 25 yılda kırmızı et fiyatlarındaki değişimler ve ithalat kararlarının etkilerinin analizi. Vet Hek Der Derg, 82(1), 3-13.

Yazar E, Er A, Uney K, Bulbul A, et al., 2010. Effects of drugs used in endotoxic shock on oxidative stress and organ damage markers. Free Radic Res, 4, 397-402.

Kitapta bölüm:

Elmas M, 2009. Sıvı-elektrolit tedavi, In: Veteriner İlaç, Ed; Yazar E, Üçüncü Baskı, Nobel Yayınevi, İstanbul, Türkiye, pp; 175-197.

Web sayfası:

Anonim 2010. http://www.emea.europa.eu/ Erişim tarihi; 01.04.2010.

Tez:

Çiçek H, 2002. Afyon ili sığır besi işletmelerinde karlılık ve verimlilik analizleri. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Er A, 2009. Makrolid grubu antibiyotiklerin endotoksemide sitokin düzeylerine etkisi. Doktora tezi, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Tablolar: Makale metni sonunda farklı sayfada sunulur. 

Grafikler: Makale metni sonunda farklı sayfada 1x2 tablo içerisinde sunulur. (Örnek vaka raporu dosyasını incelenebilir)

Resimler: Makale metni sonunda farklı sayfada 1x2 tablo içerisinde sunulur. Resimler 80 veya 160 mm genişlikte ve en az 600 dpi olmalıdır. (Örnek vaka raporu dosyası incelenebilir)

Derlemeler: Özetin bölümlendirilmeleri yapılmaz. Yazar alt başlıkları kaynaklar kısmına kadar kendisi belirler. Belirlenen alt başlıklar italik olarak ve sadece baş harfi büyük şekilde yazılmalıdır.

Dünya’da arıcılık sektörü

Türkiye’de arıcılık sektöründe mevcut durum ve sorunlar

Kısa makaleler: Özetin bölümlendirilmeleri yapılmaz. Giriş, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Öneriler bölümlerin başlık yazılmaksızın araştırma Kaynaklar kısmına kadar yazılır.

Vaka raporları: Özetin bölümlendirilmeleri yapılmaz. Giriş, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Öneriler bölümlerine başlık yazılmaksızın araştırma Kaynaklar kısmına kadar yazılır.

(Olgu Sunumu Örnek Dosyası İçin Tıklayın)

İletişim adresi (e-mail veya posta)

Prof. Dr. Cafer TEPELİ (Editör),

Doç. Dr. Mustafa Agah TEKİNDAL (Editör Yardımcısı)

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Bahadır ÇEVRİMLİ (Editör Yardımcısı)

Eurasian Journal of Veterinary Sciences
Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi
Alaeddin Keykubat Kampüsü 42075, Konya, Turkey 
www.ejvs.selcuk.edu.tr 
http://eurasianjvetsci.org 
e-mail: ejvs@selcuk.edu.tr , eurasianjournalofveterinarysci@gmail.com