Yazım Kuralları

 

Amaç ve Kapsam

Eurasian Journal of Veterinary Sciences, İngilizce ve Türkçe araştırma makalesi, kısa makale, vaka raporu ve davetli veya editörün onayı alınmış derlemeleri yayına kabul eder. Araştırma makaleleri Temel Veteriner Bilimleri (Anatomi, Biyokimya, Fizyoloji, Histoloji, Mesleki Etik ve Deontoloji), Klinik Öncesi Veteriner Bilimleri (Farmakoloji ve Toksikoloji, Mikrobiyoloji, Parazitoloji, Patoloji, Viroloji), Klinik Veteriner Bilimler (Cerrahi, İç hastalıkları, Reprodüksiyon), Zootekni ve Hayvan Besleme Bilimleri (Zootekni, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları, Genetik, Hayvancılık İşletme Ekonomisi, Biyoistatistik) ile Gıda Hijyeni ve Teknolojisi alanlarında değerlendirilir.

 

Yazarlar sunulan çalışmanın YAYIN ETİĞİNE uyduğunu kabul eder. Araştırmada hayvan kullanılmış ise araştırma etik kurul tarafından onaylanmalı ve Gereç ve Yöntem bölümünde onayı veren Etik Komitenin adı ve onay numarası bildirilmelidir. Araştırmada kullanılan hayvanlar stresli veya ağrılı şartlara maruz bırakılmış ise editör doğrudan makaleyi reddedebilir. Yazarlar, makaleleri yayına gönderdiklerinde yayınla birlikte Yayın Hakları Devri (derginin web sayfasından temin edilebilir) formunu PDF formatında göndermeleri gerekir. Yazar(lar) makale hakkında etik sorumluluğu kabul ederler ve her bir yazar makale içeriğinden eşit derecede sorumludur. Yayına gönderilen makaleler önce iThenticate® (Profesyonel İntihal Önleme) programından geçirildikten sonra hakemlere gönderilir. Makaleler iThenticate® programı ile kontrol edilir, intihal veya kendi-kendine intihal belirlenirse makale değerlendirmeye alınmayacaktır. Makale Times New Roman, 12 punto, çift aralık (her bir kenar boşluğu 2.5 cm) yazılır (Word 97/2010. doc). Kısaltmalar SI (standart indeks) olarak yazılmalıdır. Yazarlardan yayın baskı ücreti alınmaz. Araştırma makaleleri aşağıda belirtilen bölümlerden oluşur.

 

 • Başlangıç sayfası
 • Kısa başlık
 • Özet
 • Anahtar kelimeler
 • Giriş
 • Gereç ve Yöntem
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Öneriler
 • Teşekkür
 • Kaynaklar
 • Tablolar
 • Grafikler
 • Resimler
 • Yayın Hakları Devri formu

Başlangıç sayfası

Makale başlığı (Türkçe ve İngilizce), yazarların tam adı, adresleri ve yazışmadan sorumlu yazarın e-mail adresi yazılır. Farklı adresli yazarlar üst simge rakamlarla (1, 2, 3 vs.), sorumlu yazar ise yıldız ile (*) aşağıda belirtildiği gibi yazılır.

 

Endotoksik şokta kullanılan ilaçların oksidatif stres ve organ hasar belirteçlerine etkileri (Effects of drugs used in endotoxic shock on oxidative stress and organ damage markers)

 

Enver Yazar1*, Feray Altan2, Gül Çetin1

1, Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Kampüs, 42075, Konya, Türkiye, 2, Dicle Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Kampüs, 21280, Diyarbakır, Türkiye. *, eyazar@selcuk.edu.tr

 

Kısa başlık: en çok 50 harfle yazılır. İlaçlar endotoksemi belirteçlerini etkiler

 

Özet: Türkçe ve İngilizce özetlerden her biri 250 kelimeden fazla olmamalıdır. Bu bölüm 4 ayrı kısımdan oluşur. Amaç, araştırmanın amacı belirtilir; Gereç ve Yöntem, araştırmanın nasıl yapıldığı anlatılır; Bulgular, temel bulgular istatistikî olarak ifade edilir; Öneri, Araştırmanın temel önerisi ifade edilir.

 

Anahtar kelimeler:
En fazla 5 kelime olmalıdır.

 

Giriş:
Doğrudan ilgili kaynaklarla yazılır. Hipotez ve amaç bu bölümün en sonunda ifade edilir.

 

Gereç ve Yöntem:
Birden çok yöntem kullanılmış ise alt bölümlere ayrılabilir. Yeni veya modifiye edilmiş bir metot kullanılmamış ise ayrıntılar yazılmaksızın sadece kaynak gösterilir.

 

Bulgular:
Sonuçlar Tablo, Grafik veya Resim olarak sunulur. Metin olarak sadece önemli bulgular ifade edilir.

 

Tartışma:
Yeterli ve doğrudan ilgili kaynaklarla yazılır. Gerektiğinde alt bölümlere ayrılabilir.

 

Öneriler:
Araştırmanın temel önerisi yapılır. Araştırmanın bulguları tekrar edilmez.

 

Teşekkür:
Destek ve yardım alınan kurum ve kişilere teşekkür edilir. Araştırma özeti daha önceden sunulmuş burada belirtilmelidir.

 

Kaynaklar:
Metin içinde kaynak gösterimi; Yazar (2010) yaptığı/rapor edilmiştir (Yazar 2008, Elmas ve Yazar 2009, Yazar ve ark 2010). Kaynaklar listesi tarih sırasına göre yazılır. Yazarın aynı tarihli birden çok araştırması kullanılmışsa tarihin yanına a ve b harfi (1992a, 1992b) eklenir. Web adresleri için metin içinde (Anonim 2010) şeklinde belirtilir. Yalnızca resmi Web sayfaları kullanılmalıdır. Makale sonundaki Kaynaklar listesi alfabetik olarak dizilir. Yapılacak kaynak gösterimleri aşağıda belirtilmiştir.

 

Süreli yayın:
Yazar E, Er A, Uney K, Bulbul A, Avcı GE, Elmas M, Tras B, 2010. Effects of drugs used in endotoxic shock on oxidative stress and organ damage markers. Free Radic Res, 4, 397-402.

 

Kitapta bölüm:
Elmas M, 2009. Sıvı-elektrolit tedavi, In: Veteriner İlaç, Ed; Yazar E, Üçüncü Baskı, Nobel Yayınevi, İstanbul, Türkiye, pp; 175-197.

 

Web sayfası:
Anonim 2010. http://www.emea.europa.eu/ Erişim tarihi; 01.04.2010.

 

Tez:
Er A, 2009. Makrolid grubu antibiyotiklerin endotoksemide sitokin düzeylerine etkisi. Doktora tezi, SÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.

 

Tablolar:
Farklı sayfada sunulur.

 

Grafikler:
Farklı sayfada sunulur.

 

Resimler:
Farklı sayfada sunulur. Resimler 80 veya 160 mm genişlikte ve en az 300 dpi olmalıdır.

 

Derlemeler:
Özetin bölümlendirilmeleri yapılmaz. Yazar/lar ara başlıklandırmaları kaynaklar kısmına kadar kendisi belirler.

 

Kısa makaleler:
Özetin bölümlendirilmeleri yapılmaz. Giriş, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Öneriler bölümlerin başlık yazılmaksızın araştırma Kaynaklar kısmına kadar yazılır.

 

Vaka raporları:
Özetin bölümlendirilmeleri yapılmaz. Giriş, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Öneriler bölümlerine başlık yazılmaksızın araştırma Kaynaklar kısmına kadar yazılır.

 

İletişim adresi (e-mail veya posta)
Prof. Dr. Cafer TEPELİ
Eurasian Journal of Veterinary Sciences
Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi
Alaeddin Keykubat Kampüsü 42075, Konya, Turkey
www.ejvs.selcuk.edu.tr
http://eurasianjvetsci.org
e-mail: vetbildergi@selcuk.edu.tr
e-mail: ejvs@selcuk.edu.tr