pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2008, Cilt 24, Sayı 2, Sayfa(lar) 005-012
SAĞLIKLI GEBE SIĞIRLARIN PERİFER KAN LENFOSİTLERİNDE ALFA NAFTİL ASETAT ESTERAZ VE ASİT FOSFATAZ AKTİVİTELERİNİN BELİRLENMESİ
Emrah Sur1, İbrahim Aydın2, Yasemin Öznurlu1, Tuğba Telatar1 İlhami Çelik1
1Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji AD Kampus Konya
2Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji AD Kampus Konya
Anahtar Sözcükler: ANAE, ACP-az, Null hücre, sığır, gebelik
Görüntülenme Sayısı:2099 - İndirilme Sayısı: 1760

Bu çalışma, sığırlarda gebeliğin perifer kan lenfositlerinin alfa naftil asetat esteraz (ANAE) ve asit fosfataz (ACP-az) aktiviteleri ile perifer kan lenfosit oranları üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amacıyla yapıldı. Hayvanlar Kontrol; I. trimester; II. trimester ve III. trimester olmak üzere 4 gruba ayrıldılar (n= 20). I. ve III. trimesterde ACP-az pozitif lenfosit oranlarında istatistiksel olarak önemli düşüşler gözlendi. En düşük ANAE (+) T-lenfosit oranı I. trimesterde tespit edilirken gruplar arasındaki farklar istatistiksel açıdan önemli değildi. I. trimesterde perifer kan lenfosit oranında belirgin bir düşüş dikkati çekerken (p<0,05) en yüksek null hücre oranı da yine bu dönemde tespit edildi. Gebeliğin sığırlarda özellikle I. trimesterde perifer kan lenfositlerini etkilediği sonucuna varıldı.