pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2013, Cilt 29, Sayı 3, Sayfa(lar) 153-158
Subklinik mastitisli süt ineklerinden izole edilen katalaz negatif Gram pozitif kokların identifikasyonu ve antibiyotiklere duyarlılıkları
H. Hüseyin Hadimli, Zafer Sayın, Osman Erganiş, Kürşat Kav
Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, 42075, Kampüs, Konya, Turkiye
Anahtar Sözcükler: Gram pozitif kok, mastitis, süt ineği
Görüntülenme Sayısı:1798 - İndirilme Sayısı: 1692

Amaç: Bu çalışmada, subklinik mastitisli süt ineklerinin süt örneklerinden izole edilen katalaz negatif Gram pozitif kokların (KNGP) identifikasyonu ve etkenlerin antibiyotiklere duyarlılıklarını belirlenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Subklinik mastitisli süt ineklerinden toplam 104 KNGP kok izole edildi. İzolatlar koloni morfolojisi ve hemoliz özelliklerine göre seçildi ve VİTEC 2 ile identifiye edildi.

Bulgular: İzolatların 32'si Enterococcus faecalis (%30.76), 21'i Aerococcus viridans (%20.19), 18'i E. faecium (%17.30), 13'ü Streptococcus agalactiae (%12.50), 11'i S. uberis (%10,57), 3'ü Lactococcus garviae/lactis ssp. lactis (%2,88), 2'si L. lactis ssp. latis (%1.92) ve 1'i L. garviae (%0.96) olarak tanımlandı. Üç izolat (%2,88) ise identifiye edilemedi. KNGP kokların antimikrobiyal ajanlara karşı duyarlılıklarının farklı olduğu tespit edildi.

Öneri: Bu çalışma, subklinik mastitisli süt ineklerinden izole edilen KNGP kokların doğru identifikasyonlarının yapılması gerektiğini gösterdi.