pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2013, Cilt 29, Sayı 4, Sayfa(lar) 198-204
Tekli ve ikiz gebe Konya Merinosu koyunları farklı seviyede beslemenin canlı ağırlık ve vücut kondisyonu ile kuzuların büyümeleri üzerine etkisi
Ahmet Hamdi Aktaş1, Mehmet Gürkan2, Hüseyin Erdem3
1Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Konya, Türkiye
2Çayırova Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü, İzmit, Türkiye
3Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Gebe koyun, ikizlik, ultrason, büyüme, besleme seviyesi
Görüntülenme Sayısı:1840 - İndirilme Sayısı: 2114

Amaç: Bu çalışmanın amacı, tekli ve ikiz gebe Konya Merinosu koyunları gebeliğin son döneminde farklı seviyede besin maddesi içeren rasyonlarla beslemenin, koyunların doğum öncesi canlı ağırlıkları ve vücut kondüsyonları ile kuzuların sütten kesime (75. gün) kadar olan büyüme ve yaşama güçleri üzerine etkisini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Aşım sezonunda (Eylül) 120 baş koyuna östrüs senkronizasyonu uygulanarak doğal aşım yapıldı. Doğal aşım yaptırılan koyunların gebelik muayeneleri real-time ultrasonla yapılarak tekli ve ikiz gebe koyunlar belirlendi. Gebeliğin son 6 haftasında 54 baş tek ve 54 baş ikiz fetüs taşıyan koyunlar 6 alt gruba (3 tekli, 3 ikiz) ayrıldı. Daha sonra bu koyunlar doğuma kadar NRC (1985)'in tavsiye ettiği günlük besin madde ihtiyaçlarına yakın (%100), bunun altında (%80) ve üstünde (%120) besin maddesi ihtiva eden 6 farklı rasyonla gruplar halinde beslendi.

Bulgular: Araştırmada, gebeliğin son döneminde farklı seviyede rasyonlarla beslenen koyunların doğum öncesi canlı ağırlıkları ve vücut kondüsyon puanları arasındaki fark önemli bulundu (P<0.05). Farklı seviyede besin maddesi ihtiva eden rasyonlarla beslenen koyunlardan doğan kuzuların farklı dönemlerdeki canlı ağırlıkları incelendiğinde tekli ve ikiz gebe gruplar arasındaki fark önemli (P<0.05), tekli ve ikiz gebe grupların kendi aralarındaki fark ise önemsiz (P>0.05) bulundu. Grupların sütten kesime kadar olan yaşama gücü oranları arasındaki fark da önemsiz (P>0.05) oldu.

Öneri: Sonuç olarak, tekli ve ikiz gebe Konya Merinosu koyunları gebeliğin son 6 haftalık döneminde NRC (1985)'in tavsiye ettiği günlük besin maddesi ihtiyaçlarının yaklaşık %80'i seviyesinde beslemenin, sütten kesime kadar kuzuların optimum seviyede büyümeleri için yeterli olacağı kanısına varıldı.