pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2014, Cilt 30, Sayı 3, Sayfa(lar) 162-165
Konya yöresi sokak köpeklerinde dışkı bakısına göre saptanan gastro-intestinal helmintler
Nermin Işık1, Özlem Derinbay Ekici1, Serkan İrfan Köse2
1Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
2İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Dog, helminth, Konya
Görüntülenme Sayısı:2703 - İndirilme Sayısı: 1401

Amaç: Bu çalışmada Ocak-Mart 2014 tarihleri arasında Konya Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ne getirilen sokak köpeklerindeki gastrointestinal helmintlerin yaygınlığının araştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada değişik yaş ve cinsiyetteki toplam 316 adet köpek dışkısı materyal olarak kullanıldı. S.Ü. Veteriner Fakültesi Parazitoloji A.D. laboratuvarına gelen dışkı örnekleri natif muayene, Fülleborn yüzdürme ve Benedik çöktürme yöntemleri kullanılarak incelendi.

Bulgular: İncelenen örneklerin %19.9'u (n:316) enfeksiyon açısından pozitif bulundu. Enfekte dışkılarda 4'ü nematod, 2'si sestod olmak üzere 6 tür helmint yumurtası belirlendi. Parazit türü açısından değerlendirildiğinde en yaygın türün Toxocara canis (%13.9), sonrasında Toxascaris leonina (%6.9) olduğu gözlendi. Diğer parazit türleri (Uncinaria stenocephala (%0.6), Ancylostoma caninum (%0.3), Dipylidium caninum (%0.3) ve Taenia spp. (%0.3)) arasında görülme sıklığı açısından istatistiki fark (P>0.05) belirlenmedi. Araştırmada 1 yaş ve altı köpeklerde enfeksiyon varlığı, 1 yaş üstü olanlarla kıyaslandığında daha yüksek (P<0.05) belirlendi.

Öneri: Sokak köpeklerinin zoonotik öneme sahip Toxocara canis ve Toxascaris leonina enfeksiyonları açısından daha ciddi değerlendirilmesi ve bu tehlikeye karşı önlem alınması gerektiği kanaatine varıldı.