pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2014, Cilt 30, Sayı 3, Sayfa(lar) 123-128
The investigation of the prevalence of subclinical ketosis in Sivas region dairy cows
Onur Başbuğ1, Yaşar Akar2, Nazlı Ercan3
1Cumhuriyet Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Klinik Bilimler İç Hastalıkları ABD, Sivas, Türkiye
2Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Klinik Bilimler Doğum ve Jinekoloji ABD, Kayseri, Türkiye
3Cumhuriyet Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Temel Bilimler Bölümü, Biyokimya ABD, Sivas, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Subklinik ketozis, β-hidroksibütirat, glikoz, inek
Görüntülenme Sayısı:1833 - İndirilme Sayısı: 1549

Amaç: Türkiye'de subklinik ketozisin (SKK) prevalansının belirlenmesine yönelik sınırlı sayıda çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada, Türkiye'nın Sivas ilindeki süt sığırı işletmelerinde bulunan Holştayn süt ineklerinde SKK'in prevalansının belirlenmesi ve serum β-hidroksibütirat (BHB) ile glikoneogenezisde rol alan glikoz, albümin ve total kolesterol konsantrasyonları arasındaki ilişkinin tespit edilmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada yaşları 3-6 arasında değişen, kuru dönem (40 baş) ve doğumdan sonraki 1-8 haftalar (160 baş) arasında bulunan toplam 200 baş holştayn inekler kullanıldı. Sistematik klinik muayenesi yapılan hayvanlardan kan örnekleri alındı. SKK'li ineklerin belirlenmesinde eşik değeri olarak 1.0 mmol/L BHB düzeyi alındı. Tüm ineklerin serum glikoz, albümin ve total kolesterol düzeyleri belirlendi.

Bulgular: Sivas yöresinde yetiştirilen Holştayn ırkı ineklerde SKK prevalansı %12 olarak tespit edildi. SKK'lı ineklerin kan BHB seviyelerinin laktasyonun ilk haftalarında daha yüksek seviyelerde seyrettiği, kan glikoz ve total kolesterol düzeyleri ile arasında negatif korelasyonun olduğu belirlendi.

Öneri: Süt verimi yüksek olan işletmelerde, periyodik aralıklarla BHB düzeylerinin belirlenmesi ve yüksek BHB'li ineklerde gerekli önlemlerin alınması yararlı olacaktır.