pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2014, Cilt 30, Sayı 3, Sayfa(lar) 157-161
Koyun sarcosporidiozis enfeksiyonunda abort oluşum mekanizmasının araştırılması
Osman Selçuk Aldemir1, Kamil Seyrek2, Çiğdem Yenisey3, Hasan Eren1, Hakkı Ünlü1
1Department of Parasitology, Faculty of Veterinary Medicine, Adnan Menderes University, Aydin, Turkey
2Department of Biochemistry, Faculty of Veterinary Medicine, Adnan Menderes University, Aydin, Turkey
3Department of Anatomy, Faculty of Veterinary Medicine, Adnan Menderes University, Aydin, Turkey
Anahtar Sözcükler: Koyun sarcosporidiosis, abort, prostaglandin F2α, PCR
Görüntülenme Sayısı:1800 - İndirilme Sayısı: 2187

Amaç: Bu çalışmada koyun sarcosporidiosis enfeksiyonu ile prostaglandin F2α F2 düzeyi aralarındaki ilişki incelenerek abort mekanizması üzerindeki etkisi açıklanmaya çalışılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Materyaller Aydın bölgesi mezbahanelerinden elde edildi. Parazit izolasyonu amacıyla PCR ve modifiye tripsin tekniği kullanıldı. Ayrıca kan örneklerindeki prostaglandin F2α düzeyleri ticari kit yardımı ile enzimimmunoassay (EIA) yöntemiyle belirlendi.

Bulgular: İncelenen 114 koyunun 9 (%7.89)'unda Sarcocystis spp. makro kistleri, 58 (%55.23)'inde mikro kistler tespit edildi. Saptanan mikro kistlerin dağılımı ise 32 (%30.47)'sinde S. tenella, 17 (%16.19)'sinde S. gigantae ve 9 (%8.57)'unda S. arieticanis olarak belirlendi. Ayrıca 114 koyundan alınan kan örneklerinden 9 (%7.89) örnekte 300 ile 402 pg/mL, 47 (%41.22) örnekte 200 ile 300 pg/mL ve geri kalan örneklerde ise 53 ile 200 pg/mL arasında değişen değerlerde prostaglandin F2α düzeyi belirlendi. Gruplar arası fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (P<0.001).

Öneri: Özefaguslarında makrokist ve mikrokist tespit edilen koyunların prostaglandin F2α düzeyleri arasındaki ilişki incelendiğinde aborta neden oluşturacak türe özgü farklı değerlerde prostaglandin F2α saptanmıştır. Sonuç olarak sarcosporidiozis enfeksiyonunda abort oluşumunun prostaglandin F2α ile ilişkili olabileceği kanaatine varılıştır.