pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2011, Cilt 27, Sayı 4, Sayfa(lar) 231-234
Subklinik mastitisli ineklerden izole edilen enterokok suşlarının antibiyotik dirençlilikleri
Yahya Kuyucuoğlu
Department of Microbiology, Faculty of Veterinary Medicine, Afyon Kocatepe University, ANS Campus, Afyonkarahisar
Anahtar Sözcükler: Enterokok, antibiyotik dirençliliği, mastitis
Görüntülenme Sayısı:1778 - İndirilme Sayısı: 1484

Amaç: Bu çalışma ile subklinik mastitisli süt ineklerinden izole edilen enterokok suşlarında antibiyotik dirençliliğinin araştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Afyonkarahisar'da bulunan çiftliklerden toplam 392 CMT pozitif süt örneği toplandı. Enterococcus türlerinin tiplendirilmesinde API 20 Strep kiti kullanıldı. Antibiyotik duyarlılıkları National Committee for Clinical Laboratory Standards'ın önerdiği disk difüzyon metoduna göre yapıldı.

Bulgular: Sığır mastitislerinden toplam 43 enterococci izole edildi. İzole edilen suşların çoğunluğunu E. faecalis (%53.4) ve E. faecium (%18.6) oluşturdu. Diğer 12 (%27.9) suş sınıflandırılamadı. Bu çalışmada izole edilen E. faecalis suşları, tetrasiklin (%91.3), eritromisin (%82.6) ve penisilin (%78.2)'e dirençli bulundu.

Öneri: Bu çalışma ile CMT pozitif süt örneklerinden izole edilen E. faecalis, E. faecium ve diğer Enterococci suşlarında yüksek oranlarda antibiyotik dirençliliği belirlenmiştir. Enterokok suşlarındaki antibiyotik dirençliliği halk sağlığı ve çevre açısından önemsenmelidir.