2014, Cilt 30, Sayı 3, Sayfa(lar) 138-144
Farklı düzeylerde balık yağı ile beslenen erkek ratlarda L-karnitinin kan ve doku parametrelerine etkileri
Halil Yavuz, Firuze Kurtoğlu
Department of Biochemistry, Faculty of Veterinary Medicine, Selcuk University, Konya, Turkey
Anahtar Sözcükler: L-karnitin, balık yağı, antioksidanlar, lipit profili, rat
Görüntülenme Sayısı:2328 - İndirilme Sayısı: 1481

Amaç: Bu çalışmada, farklı oranlarda balık yağı içeren rasyonla beslenen erkek ratlarda L-karnitinin (300 mg/kg/gün) 30 gün süreli periton içi uygulamasının plazma L-karnitin, lipit hidroperoksit (LPO), antioksidan enzimler (SOD ve CAT) ile glutasyon (GSH), trigliserit, kolesterol seviyeleri; doku SOD, CAT, GSH düzeyleri ve canlı ağırlık değerlerine etkileri araştırılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Araştırmada 72 adet Sprague-Dawley erkek rat kullanıldı. Ratlar 6 deneysel gruba ayrıldı;1. Kontrol, 2. Balık yağı (%1), 3. Balık yağı (%5), 4. L-karnitin (300 mg/kg/gün), 5. L-karnitin (300 mg/kg/gün) + balık yağı (%1) ve 6. L-karnitin (300 mg/kg/gün) + Balık yağı (%5). İlk 30 gün sonunda karnitin uygulamaları sonlandırılarak, her bir ratın canlı ağırlık değerleri elde edildi. Plazma ve doku parametreleri ticari test kitleri kullanılarak spektrofotometrik yöntemlerle tayin edildi.

Bulgular: Deneme ve arınma periyodu (30. ve 60. gün) sonunda plazma karnitin düzeyleri karnitin uygulamalarından etkilenmiştir. Tüm çalışma boyunca trigliserit ve kolesterol değerlerindeki en belirgin düşüşler karnitin gruplarından özellikle 60. gün değerlerinde elde edildi. LPO değerleri hem dönemler arası hem de gruplar arası anlam taşıyan düşüşler gösterdi. GSH değerlerinde 4. grupta, SOD ve CAT düzeylerinde ise 4. ve 5. gruplarda belirgin oranda artışlar elde edildi.

Öneri: Ekstra karnitin ve balık yağı alımları canlılarda lipidprofilini düzenleyebilir, kan ve doku antioksidanlarını artırabilirken, LPO değerleri karnitin etkilerini değerlendirmede belirleyici olarak değerlendirilebilir.