pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2014, Cilt 30, Sayı 4, Sayfa(lar) 210-216
Halk elindeki Akkaraman koyunlarından kasaplık kuzu üretiminde Hasmer ve Hasak etçi koyun tiplerinden yararlanma imkânları
Ahmet Hamdi Aktaş1, Mehmet Çolak2, Mehmet Emin Tekin3, Necdet Akay1, Tülay Canatan Yılmaz1, Şükrü Dursun1
1Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Hayvancılık Araştırma Bölümleri, Konya
2Mehmet Akif Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, Burdur
3Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Hasak, Hasmer, Akkaraman, büyüme, besi, kasaplık kuzu üretimi
Görüntülenme Sayısı:2320 - İndirilme Sayısı: 1787

Amaç: Bu çalışma, halk elindeki Akkaraman sürülerinde kasaplık kuzu üretiminde Hasak ve Hasmer etçi koyun tiplerinin koçlarından yararlanma imkânlarının araştırılması amacı ile yapıldı. Araştırmada Akkaraman ve bu ırkın Hasak ve Hasmer koçları ile melezlemesi sonucu elde edilen F1 melezi kuzuların büyüme, yaşama gücü ve besi performansları incelendi.

Gereç ve Yöntem: Denemede 87 baş Akkaraman, 73 baş Hasmer x Akkaraman F1 ve 104 baş Hasak x Akkaraman F1 kuzunun doğumdan itibaren 150. güne kadar büyüme ve yaşama gücü özellikleri incelendi. Entansif beside ise ortalama 75 günlük yaşta sütten kesilen ve besi başı canlı ağırlıkları 19-24 kg olan 10 baş Hasak x Akkaraman F1, 10 baş Hasmer x Akkaraman F1 ile 10 baş Akkaraman erkek tekiz kuzu 70 gün süre ile gruplar halinde beslendi.

Bulgular: Erkek kuzuların 150. gündeki canlı ağırlıkları ve farklı dönemlerdeki günlük canlı ağırlık artışlarına ait ortalamalar arasındaki farklar önemli (P<0.022), dişilerinki ise önemsiz (P>0.126) bulundu. Hasmer x Akkaraman F1 kuzuların meradaki büyüme performansları diğer iki genotipten de daha düşük tespit edildi. Farklı genotipteki kuzuların sütten kesime kadarki yaşama güçleri arasındaki farklar önemsiz oldu. Entansif beside Hasmer x Akkaraman F1 erkek kuzularının besi sonu canlı ağırlıkları ve günlük canlı ağırlık artışları diğer iki genotipten de önemli seviyede (P<0.004) daha yüksek bulundu.

Öneri: Sonuç olarak Hasmer ve Hasak tiplerinin Akkaraman sürülerinde kasaplık kuzu üretiminde baba hattı olarak kullanılabileceği ifade edilebilir.