pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2014, Cilt 30, Sayı 4, Sayfa(lar) 174-180
Tıp fakültesi ve mühendislik fakültesi öğrencilerinin hayvanların öldürülmesi hakkındaki görüşleri: Cumhuriyet Üniversitesi örneği
Gülay Yıldırım, Selim Kadıoğlu
Cumhuriyet University, Faculty of Medicine, Department of Medical History and Ethics, Sivas, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Etik, hayvan, hayvan öldürülmesi, öğrenci
Görüntülenme Sayısı:1641 - İndirilme Sayısı: 1224

Amaç: Bu çalışmada biri tıp diğeri mühendislik öğrencilerinden oluşan iki grubun hayvanların farklı nedenlerle öldürülmesi hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Toplamda 274 Cumhuriyet Üniversitesi öğrencisinden elde edilen veriler değerlendirildi. Araştırmada kullanılan anket formu araştırıcılar tarafından geliştirildi. Hayvan öldürülmesinin yaygın olarak rastlanan 11 nedeni sıralandı ve katılımcılardan bunları uygun bulma derecelerini en az uygun buldukları için 1, en çok uygun buldukları için 10 puan olacak şekilde 1'den 10'a kadar puan belirtmeleri istendi. Her iki grubun tanımlayıcı değerlendirmeleri yapıldı. İfadelerin puan ortalamaları bazında tıp ve mühendislik öğrencileri arasındaki fark Ki-kare testi, T testi ve Mann Whitney-U testi ile değerlendirildi.

Bulgular: Tüm katılımcılar bazında en yüksek puan alan seçenekler, hayvanı dini inanç gereği kurban etme (8.68), kasaplık hayvandan et üretme (8.35) ve sağlık sorunu nedeniyle acı çeken hayvana ötanazi uygulamadır (7.60). En düşük puan ortalaması ise kürkü ya da derisi giysi üretiminde kullanılmak üzere yetiştirilen hayvanların öldürülmesi seçeneğine aittir (2.84). Tıp ve benzeri alanlarda, laboratuar eğitimi çerçevesinde kullanılan deney hayvanlarının öldürülmesi tıp öğrencileri tarafından daha yüksek (7.93), mühendislik öğrencileri tarafından daha düşük (6.84) oranda benimsenmekte ve gruplar arasında istatistik açıdan anlamlı fark bulunmaktadır (p=0.009).

Öneri: Katılımcıların bir hayvan öldürme uygulamasını benimsenebilir bulma derecesi ilgili uygulamanın sağladığı yarar ölçüsünde yükselmekte ve içerdiği acımasızlık ölçüsünde düştüğü ifade edilebilir.