pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2015, Cilt 31, Sayı 1, Sayfa(lar) 051-056
Kısrak endometriyumunda Phosphatase and Tensin Homolog (PTEN) geni mRNA ekspresyonunun araştırılması
Gonca Şen1, Mustafa Hitit1,6, Çağlayan Özel1,5, Aydın Güzeloğlu1, Seyit Ali Kayış2, Mehmet Osman Atlı3, Ercan Kurar1,4
1Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Genetik Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
2Karabük Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyometri Anabilim Dalı, Karabük, Türkiye
3Dicle Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye
4Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
5Kırıkkale Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Genetik Anabilim Dalı, Kırıkkale, Türkiye
6Dicle Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Genetik Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye
Anahtar Sözcükler: At, endometriyum, PTEN, gen ekspresyonu
Görüntülenme Sayısı:1593 - İndirilme Sayısı: 1271

Amaç: Bu çalışmanın amacı, siklüs ve erken gebelik dönemlerinde dinamik bir yapıya sahip olan kısrak endometriyumunda phosphatase and tensin homolog (PTEN) gen ekspresyonunun mRNA düzeyinde belirlenmesidir.

Gereç ve Yöntem: Araştırmada her güne 4 farklı kısrak olacak şekilde (n=4/gün) siklik kısraklardan ovulasyon gününde (d0), geç diöstrusta (LD) ve luteolizis sonrası östrusta (AL), gebe kısraklardan ise gebeliğin 14. (P14), 18. (P18) ve 22. (P22) günlerinde endometriyum biyopsi örnekleri toplandı. Doku örneklerinden total RNA elde edildi ve cDNA'ya dönüştürüldü. PTEN ekspresyonlarında siklus ve gebeliğe bağlı muhtemel değişiklikler mRNA seviyesinde kantitatif polimeraz zincir reaksiyonu (qPZR) kullanılarak araştırıldı. Referans gen olarak GAPDH ekspresyonu ile normalize edilen veriler karışık model kullanılarak analiz edildi. Farklı olan grup(lar) Asgari Önemli Fark (LSD) testi ile tespit edildi.

Bulgular: PTEN ekspresyonu çalışmaya konu olan tüm siklüs ve erken gebelik dönemlerinde at endometriyumunda mRNA düzeyinde tespit edildi. LD'e göre AL'de ekspresyon seviyesinde anlamlı olmayan bir düşüş gözlendi. Benzer şekilde d0'a göre araştırılan P14, P18 ve P22 erken gebelik günlerinde PTEN ekspresyonunun baskılanmış olduğu tespit edildi. Ancak fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (P>0.10).

Öneri: PTEN aktivitesinin ve protein düzeyinde ekspresyonun araştırılmasının anlamlı olacağı kanaatine varılmıştır.