2015, Cilt 31, Sayı 1, Sayfa(lar) 016-019
Ultrasound homojenizasyonun karaciğer homojenatlarında süperoksit dismutaz, glutasyon peroksidaz, katalaz aktiviteleri ve lipid peroksit düzeylerine etkileri
Deniz S. Özdemir1, Nuri Başpınar2, Pınar P. Akalın3
1Education and Training Hospital
22Selcuk University, Veterinary Faculty, Department of Biochemistry, Konya, Turkey
3Mustafa Kemal University, Veterinary Faculty, Department of Biochemistry, Hatay, Turkey
Anahtar Sözcükler: Ultrasound homojenizasyon, sonikasyon, mekanik homojenizasyon, antioksidan enzimler, lipid peroksidasyonu
Görüntülenme Sayısı:2360 - İndirilme Sayısı: 2314

Amaç: Çalışmada mekanik ve ultrasound (sonikasyon) homojenizasyon tekniklerinin karaciğer süperoksit dismutaz, glutasyon peroksidaz, katalaz aktiviteleri ile lipid peroksitleri ve total protein düzeylerine etkileri araştırılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu amaçla taze dana karaciğeri küçük parçalara ayrılarak mekanik homojenizasyon (2 dk) ve sonikasyon (2, 4, 6, 8 ve 10 sn) grupları oluşturuldu. Süperoksit dismutaz, glutasyon peroksidaz, katalaz enzim aktiviteleri ile lipid peroksitleri ve total protein düzeyleri homojenatların süpernatantında spektrofotometrik yöntemlerle belirlendi.

Bulgular: Süperoksit dismutaz, glutasyon peroksidaz, katalaz aktiviteleri ile total protein düzeylerinin, mekanik homojenizasyon gruplarında, sonikasyon grubuna göre önemli düzeyde farklı (P<0.05) olduğu tespit edildi. Sonikasyon grubu süperoksit dismutaz ve glutasyon peroksidaz aktiviteleri, mekanik homojenizasyon grubuna göre yüksek, katalaz aktiviteleri ise düşük bulundu (P<0.05). Glutasyon peroksidaz aktivitesi, 8 sn sonikasyon grubunda, 2, 4, 6 ve 10 sn'lik gruplara göre düşük (P<0.05) belirlenirken, katalaz 8 sn sonikasyon grubu diğer sonikasyon gruplarına göre en yüksek (P<0.05) aktivite düzeylerini gösterdi. Total protein düzeyleri 8 sn sonikasyon grubunda diğer gruplara göre düşük olarak gözlemlendi, istatistiksel fark ise 2, 6 ve 10 sn (P<0.05) gruplar arasında belirlendi. Lipid peroksidasyonu 8 sn grupta diğer gruplara göre yüksek seyrettiği, ancak istatistiksel farkın 2 sn (P<0.05) grup ile oluştuğu belirlendi.

Öneriler: Karaciğer homojenatlarında, antioksidan enzim aktiviteleri ile lipid peroksidasyon ve total protein düzeyleri üzerine mekanik homojenizasyon ve sonikasyon tekniklerinin etkilerinin farklı olduğu, ayrıca, 8 sn sonikasyon uygulamasının, tüm parametreler için kritik bir nokta olabileceği düşünülmüştür.